Ministerie van Financien

Titel: Canada en Tobin TaxDIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

De Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-530m

7 juni 1999

Onderwerp

Canada en de Tobin tax

In het Algemeen Overleg over IC-DC van 22 april jl. zegde ik u toe u te informeren over de stand van zaken bij de uitvoering van de motie van het Canadese parlement om in internationaal verband te streven naar de Tobin tax. Het betreft een motie die op 23 maart 1999 werd aangenomen in het Canadese Lagerhuis, luidende: That, in the opinion of this House, the government should enact a tax on financial transactions in concert with the world community.

Tijdens de afgelopen vergadering van het Interim Comittee van het IMF, op 27 april 1999 in Washington, heeft de Canadese Minister van Financiën, Paul Martin, noch in zijn schriftelijke bijdrage, noch in zijn mondelinge bijdrage het idee van de Tobin tax te berde gebracht. Canada heeft erop gewezen dat internationaal kapitaalverkeer een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van opkomende markten heeft geleverd; dat degelijk macro-economisch beleid een belangrijke voorwaarde is voor financiële stabiliteit; dat er behoefte is aan een internationale toezichtsstructuur op financiële markten, vergelijkbaar met toezicht op financiële markten zoals dat nu op nationaal niveau plaatsheeft, en dat daarom het nieuw opgerichte Financial Stability Forum een nuttige rol kan spelen; en dat adequate en tijdige publieke en particuliere informatieverschaffing een belangrijke rol kan spelen bij het bevorderen van internationale financiële stabiliteit. Desgevraagd stelde mijn Canadese collega dat zijn regering een Tobin-tax niet interessant vindt uit hoofde van beïnvloeding van kapitaal bewegingen doch wel als mogelijke financieringsbron voor mondiale instellingen.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

De Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-

Onderwerp

Canada en de Tobin tax

In het Algemeen Overleg over IC-DC van 22 april jl. zegde ik u toe u te informeren over de stand van zaken bij de uitvoering van de motie van het Canadese parlement om in internationaal verband te streven naar de Tobin tax. Het betreft een motie die op 23 maart 1999 werd aangenomen in het Canadese Lagerhuis, luidende: That, in the opinion of this House, the government should enact a tax on financial transactions in concert with the world community.

Tijdens de afgelopen vergadering van het Interim Comittee van het IMF, op 27 april 1999 in Washington, heeft de Canadese Minister van Financiën, Paul Martin, noch in zijn schriftelijke bijdrage, noch in zijn mondelinge bijdrage het idee van de Tobin tax te berde gebracht. Canada heeft erop gewezen dat internationaal kapitaalverkeer een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van opkomende markten heeft geleverd; dat degelijk macro-economisch beleid een belangrijke voorwaarde is voor financiële stabiliteit; dat er behoefte is aan een internationale toezichtsstructuur op financiële markten, vergelijkbaar met toezicht op financiële markten zoals dat nu op nationaal nivo plaatsheeft, en dat daarom het nieuw opgerichte Financial Stability Forum een nuttige rol kan spelen; en dat adequate en tijdige publieke en particuliere informatieverschaffing een belangrijke rol kan spelen bij het bevorderen van internationale financiële stabiliteit.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Inlichtingen: Bert van Selm · Telefoon: 070-342 7071 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Deel: ' Brief Financien inzake Canada en de Tobin tax '


Lees ook