Ministerie van Financien

Titel: Fiscale behandeling LPG



DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Aan:

de voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën

uit deTweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

Fin-99-23/vrom-99-44

WV 99/88 U

Onderwerp

Fiscale behandeling LPG

Naar aanleiding van uw verzoek doe ik u hierbij een afschrift toekomen van mijn antwoord op de brief van de Stichting Natuur en Milieu met betrekking tot de fiscale behandeling van LPG.

De Staatssecretaris van Financiën,

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Aan:

Stichting Natuur en Milieu

A.J.M. van den Biggelaar, algemeen directeur

Donkerstraat 17

3511 KB UTRECHT

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

JF/mw/990115.004

WV 1999/32U

Onderwerp

Fiscale behandeling LPG

Inlichtingen: mr. J.B. Schaap · Telefoon: 070-342 8245 · Fax: 070-342 7938 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Naar aanleiding van uw brief van 15 januari 1999 deel ik u het volgende mede.

De door u geschetste situatie met betrekking tot de achterblijvende ontwikkeling van de verkoop van personenautos die zijn voorzien van een LPG-installatie en de stijging van de verkopen van dieselpersonenautos is mij bekend.

Zoals onder meer in de brief van de minister van Economische Zaken van 5 februari 1999 met betrekking tot de Optimale brandstofmix 2010 aan de Tweede Kamer is meegedeeld, zal ik dit voorjaar, als onderdeel van het brede beeld van mogelijke maatregelen in het kader van de tweede tranche van de vergroening, ook de mogelijke maatregelen in het kader van de vergroening van de autobelastingen aan de Tweede Kamer voorleggen, zodat deze vooruitlopend op het Belastingplan 2000 kunnen worden besproken. Daarbij zal ook de relatie LPG/diesel de aandacht krijgen.

De Staatssecretaris van Financiën,

Deel: ' Brief Financien inzake fiscale behandeling LPG '




Lees ook