Ministerie van Financien

Titel: Kostenvergoeding in bezwaarfaseAan:

De voorzitter van de Commissie voor de Verzoekschriften

uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

10 februari 1999; CV 125.907/AJ;

AFZ99/534U

Onderwerp

Kostenvergoeding in bezwaarfase

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief zend ik u hierbij een afschrift van mijn reactie aan de Nationale ombudsman. De ombudsman heeft inmiddels aangegeven zich in de voorgestelde aanpak te kunnen vinden.

Hoogachtend

De Staatssecretaris van Financiën

W.A. Vermeend

DIRECTIE ALGEMENE FISCALE ZAKEN

Aan:

De Nationale ombudsman

mr. dr. M. Oosting

Postbus 29729

2502 LS Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

AFZ99/534U

9 april 1999

Onderwerp

Kostenvergoeding bezwaarfase

Geachte heer Oosting,

Naar aanleiding van onze eerdere briefwisseling en het gesprek van 31 maart jl. dat u met de directeur-generaal der Belastingen heeft gevoerd deel ik u mede dat ik voornemens ben om het besluit van 10 juni 1998, nr. AFZ98/1467M, aan te passen en mogelijk te maken dat de Belastingdienst in gevallen waarin zij ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld zal overgaan tot vergoeding van de in de bezwaarfase gemaakte kosten. Ik ben voornemens deze regeling te laten gelden voor alle voorprocedures, dus ook in gevallen waarin geen beroep bij de belastingrechter is ingesteld.

Voor de situaties waarin geen sprake is van ernstig onzorgvuldig handelen van de Belasting-dienst vindt deze regeling geen toepassing.

Voor die situaties heeft de wetgever naar mijn mening, naar aanleiding van de rechtsontwik-keling die is ingezet met het arrest Velsen/De Waard en voor de fiscaliteit is uitgekristalliseerd in het arrest Staat/NCB, in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (WARB) en het daarop gebaseerde Besluit proceskosten fiscale procedures (BPF) in beginsel een uitputtende regeling voor de voor vergoeding in aanmerking komende kosten opgenomen.

Gelet op het feit dat in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Voltooing eerste fase herziening rechterlijke organisatie is aangegeven dat toekenning van een vergoeding van kosten die zijn gemaakt in een bestuurlijke voorfase (waaronder de bezwaarfase) uitzondering zou dienen te blijven en alleen in bijzondere omstandigheden de kosten van de bezwaarfase voor vergoeding in aanmerking komen, zal afgewacht moeten worden hoe de jurisprudentie zich op dit terrein ontwikkelt.

Voor wat betreft de in de afgelopen periode door u aanhangig gemaakte zaken, merk ik op dat de Belastingdienst deze zal toetsen aan het gewijzigde beleid zoals ik dat zal vastleggen in het besluit van 10 juni 1998. Uiteraard laat dit onverlet dat personen die op grond van dit beleid niet voor een vergoeding in aanmerking komen, zich tot de rechter kunnen wenden.

Ik ga er vanuit dat u bij toekomstige zaken die op grond van het gewijzigde beleid niet in aanmerking komen voor een vergoeding uw beslissing zult opschorten tot de rechter over de principiële vraag geoordeeld heeft.

Het verzoek om een kostenvergoeding van mevrouw Cornelissen heb ik, met inachtneming van het voorgaande, nogmaals overwogen. Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat het begrijpelijk is dat de Belastingdienst, als de aangifte van een belastingplichtige veel vragen oproept, van belanghebbende zo veel mogelijk nadere informatie zal willen hebben voordat een aanslag wordt opgelegd. In deze specifieke situatie - waar sprake is van drie jaren waarin exact dezelfde problematiek speelde - zou het de Belastingdienst echter eerder duidelijk moeten zijn geweest dat het bij herhaling blijven verzoeken om nadere informatie niet tot het gewenste resultaat zou leiden. Gelet hierop ben ik bereid mevrouw Cornelissen alsnog een deel van de door haar in de bezwaarfase gemaakte kosten te vergoeden. De Belastingdienst zal in overleg treden met mevrouw Cornelissen om tot een bevredigende schaderegeling te komen.

Hoogachtend

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Deel: ' Brief Financien inzake kostenvergoeding in bezwaarfase '
Lees ook