Ministerie van Financien

Titel: Regulerende energiebelasting (REB)

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk Ons kenmerk WV 98/552M

29 december 1998

Onderwerp

Uitblijven goedkeuring verlenging van het nihiltarief in de regulerende energiebelasting (REB) voor de levering van gas aan de glastuinbouw

Op 22 december 1998 heeft de Europese Commissie een besluit genomen over een tweetal steunaanmeldingen. Het betreft de aanmelding van het nihiltarief restbrandstoffen in de brandstoffenbelasting en de aanmelding van de verlenging en de wijzigingen betreffende de regulerende energiebelasting, inclusief de nieuwe tarieven.

Over beide aanmeldingen heeft de Commissie beslist dat het generieke fiscale maatregelen betreft en dat daarom geen bezwaar bestaat tegen de desbetreffende maatregelen. Zij maakt echter een uitzondering voor het nihiltarief in de regulerende energiebelasting voor de glastuinbouwsector.

Ten aanzien van het nihiltarief in de regulerende energiebelasting (REB) voor de levering van gas aan de glastuinbouw heeft de Commissie laten weten nog geen beslissing te kunnen nemen. Hierdoor ontstaat een situatie dat na 1 januari 1999 de wet een bepaling bevat die (nog) niet is goedgekeurd door de Commissie. Afhankelijk van de uiteindelijke beslissing van de Commissie - en de termijn waarop deze beslissing wordt genomen - zou het kunnen zijn dat de toepassing van het nihiltarief na 1 januari 1999 te zijner tijd geheel of gedeeltelijk zal moeten worden teruggedraaid.

De Commissie zal nog nadere vragen over deze steun aan Nederland voorleggen.

Aan belanghebbenden (de tuinbouwsector en de distributiebedrijven) wordt daarom (via een persbericht) meegedeeld dat in dat geval rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat maatregelen getroffen zullen moeten worden, welke in overeenstemming zijn met de uiteindelijke beslissing van de Commissie.

Met de Commissie en de Commissie Diensten zal direct bij het begin van het nieuwe jaar overleg worden geopend over de thans ontstane situatie. Daarbij zal er uiteraard naar gestreefd worden om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te verkrijgen over de door de Commissie te nemen beslissing.

Zodra daarover meer bekend is, zult u nader worden geïnformeerd.

De Minister van Financiën,

Deel: ' Brief Financien inzake regulerende energiebelasting (REB) '
Lees ook