Ministerie van Financien

Titel: Paarse dieselolie

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Aan:

De voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën

uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

43-98-Fin

WV 98/515U

7 januari 1999

Onderwerp

Paarse dieselolie

Naar aanleiding van uw brieven van 30 september en van 8 december 1998 met betrekking tot de teruggaafregeling voor de zogenoemde paarse dieselolie en de mogelijkheden tot invoering van dieselolie met een afzonderlijk tarief voor zware vrachtautos deel ik u het volgende mede.

De teruggaafregeling voor paarse dieselolie is ingevoerd bij de Wet van 4 december 1997, met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 1997. Zowel voor het bedrijfsleven, als voor de belastingdienst betekende dit dat er een aanzienlijke inhaalslag moest worden gemaakt; in de eerste helft van 1998 moesten de teruggaafverzoeken over het derde en vierde kwartaal van 1997 en het eerste kwartaal van 1998 - per kwartaal circa 14000 - worden afgehandeld. Gevoegd bij de aanloopproblemen die gepaard gingen met de opzet van een geautomatiseerd systeem voor deze teruggaafregeling, heeft dat er toe geleid dat pas na de zomer van 1998 het gestelde doel - afdoening binnen acht weken na indiening van het verzoek - in de meeste gevallen werd gehaald. Daarbij speelde ook een rol dat ook aan de zijde van het bedrijfsleven enkele problemen bleken te spelen met de invulling van de gegevens. In de loop van het vorig jaar zijn deze aanvangsproblemen opgelost.

In het kader van de evaluatie van de werking van de teruggaafregeling in zijn geheel en het onderzoek naar het realiteitsgehalte van de invoering van dieselolie met een afzonderlijk tarief voor zware vrachtautos, die ik u binnen enkele weken zal kunnen doen toekomen, zal ik u nader informeren over de actuele situatie bij de afdoening van de teruggaafverzoeken.Thans worden de laatste gegevens ten behoeve van deze evaluatie verzameld.

De Staatssecretaris van Financiën,

Deel: ' Brief Financien inzake teruggaafregeling 'paarse' dieselolie '
Lees ook