Ministerie van Financien

Titel: Uw schriftelijk verzoek aan Minister van EZDIRECTIE WETGEVING, JURIDISCHE EN BESTUURLIJKE ZAKEN

Aan:

Aan de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

6 april 1999 EZ-99-136

WJB 99/472 U

12 mei 1999

Onderwerp

Uw schriftelijk verzoek aan Minister van EZ

Op 6 april 1999 heeft u de Minister van Economische Zaken verzocht om aan te geven wanneer een wetsvoorstel tot de wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de voorgenomen fusie van de SENS, SNS, NIL en SUFA aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. De Minister van Economische Zaken heeft mij op 23 april 1999 verzocht de behandeling van uw brief over te nemen.

Op 25 maart jl. heb ik, mede namens de Staatssecretaris van Justitie over dit onderwerp een brief aan de voorzitters van de vaste commissies van Financiën en Justitie gestuurd. Een afschrift daarvan doe ik u hierbij toekomen.

DE STAATSECRETARIS VAN FINANCIEN

DIRECTIE FINANCIERINGEN

Aan:

De voorzitters van de vaste commissies voor Financiën en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EZ Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

Fin 99/103 m

25 maart 1999

Onderwerp

Fusie kansspelorganisaties

Zoals ik in mijn beantwoording van de kamervragen van de heer Schutte de dato 27 augustus 1998 heb toegezegd bericht ik u, mede namens de staatssecretaris van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hierbij over de stand van zaken aangaande de voorgenomen fusie van de kansspelorganisaties Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS), Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS), Nationale Instantloterij (NIL) en Stichting Uitvoeringsorgaan Financiële Akties (SUFA).

Eind 1998 zijn een concept fusie-overeenkomst, concept statuten van de nieuwe N.V. en een concept aandeelhoudersovereenkomst opgesteld. De teksten moeten nog door alle partijen worden aanvaard. De voorgenomen fusie is op 22 februari 1999 conform de Mededingingswet bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aangemeld, waar zij de standaardprocedure zal doorlopen.

Indien de voorgenomen fusie niet op bezwaren van de NMa stuit en zodra de fusiepartijen de fusie-overeenkomst hebben ondertekend, zal ik mede namens de staatssecretaris van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de voor de fusie benodigde wijziging van de Wet op de kansspelen ter goedkeuring aan het parlement voorleggen. Daarna zullen wij het College van toezicht op de kansspelen om advies vragen over de noodzakelijke wijzigingen in de tenaamstelling van de vergunningen van de betrokken kansspelorganisaties.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Deel: ' Brief Financien inzake wijziging Wet op de Kansspelen '
Lees ook