Ministerie van Financien

Titel: Tijdelijke compensatieregeling tankstations Nederlands-Duitse grensstreek

Aan:

De voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën

uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EE DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WV 98/513 M

12 januari 1999

Onderwerp

Tijdelijke compensatieregeling tankstations Nederlands-Duitse grensstreek

In uw brief van 11 juni 1998, kenmerk 21-98-Fin, heeft u een aantal vragen gesteld met betrekking tot de door de Europese Commissie geuite bezwaren tegen de subsidieregeling voor pomphouders in de Nederlands-Duitse grensstreek. In mijn brief van 19 juni 1998, nr. AFP 98/274 U, heb ik u toen medegedeeld dat ik ter zake van de door de Commissie aangekondigde procedure conform artikel 93, tweede lid, EG-Verdrag, nog geen officiële kennisgeving van de Commissie had ontvangen. Bij brief van 26 augustus 1998, WV 98/340 M heb ik u een afschrift doen toekomen van de officiële kennisgeving van de Commissie. In deze brief heb ik u toegezegd dat ik u nader zal informeren over de Nederlandse reactie op de door de Commissie gestelde vragen in de kennisgeving.

In de officiële brief, zoals die aan het Ministerie van Economische Zaken (WV 98/444 M) is aangeboden ter reactie op de officiële kennisgeving door de Commissie, heeft de Nederlandse regering benadrukt dat de in de brief van 29 juli 1998 van de Commissie gestelde eerste vraag1 voor een deel reeds is beantwoord in de correspondentie dezerzijds van 20 oktober 1997 en 17 februari 1998. Omdat de gegevens benodigd voor de beantwoording van in het bijzonder de vragen 22 en 33 door de vertegenwoordigers van de desbetreffende marktpartijen (brancheorganisaties) verstrekt zouden moeten worden, heeft meermaals overleg plaatsgevonden met die brancheorganisaties. Zij hebben ons uiteindelijk te kennen gegeven de gevraagde gegevens niet te (kunnen) verstrekken omdat zij niet over alle gevraagde informatie beschikken en omdat de noodzaak van verstrekking daarvan hun niet in het oog springt. De brancheorganisaties hebben dit standpunt verwoord in hun brief van 27 oktober 1998 welke te uwer informatie is bijgevoegd.

De Nederlandse regering heeft zich mitsdien niet in staat gezien alle door de Commissie gestelde vragen adequaat te beantwoorden, anders dan dat zij in de eerdere correspondentie aan de Commissie reeds heeft gedaan. Uiteraard heeft de Nederlandse regering zich te allen tijde bereid verklaard tot het voeren van nader overleg, in het bijzonder om te bezien of de door de Commissie verlangde informatie, binnen de mogelijkheden van de Nederlandse regering, op andere wijze kan worden verkregen.

De Nederlandse regering heeft er overigens aan gehecht nogmaals te benadrukken dat, anders dan de brief van de Commissie suggereert, de door een tankstation gevoerde vlag (het merk brandstof dat wordt verkocht) geen indicatie geeft van de eigenaarsstructuur van dat tankstation.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Zoekwoorden:

Deel: ' Brief Financien over compensatie tankstations grensstreek '
Lees ook