Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de griffier van de vaste commissie voor

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tweede kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018


2500 EA Den Haag
Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken

Afdeling Asiel- en Migratiezaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 19 januari 1999
Kenmerk DPC/AM 633/98
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft werkplan gefaciliteerde terugkeer remigranten

N.a.v. Uw brieven BIZA 98-59 en BZK 98075 van respectievelijk 28 oktober en 14 december jl. en met excuses voor de late reactie, kan ik U, mede namens de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, het volgende meedelen.

Op 10 december jl. heb ik de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid laten weten op korte termijn nader overleg te willen voeren over de aard van de bijdrage uit middelen voor Ontwikkelingssamenwerking aan het remigratiebeleid. Inmiddels is een dergelijk overleg gepland voor de eerste helft van februari a.s. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal, zodra de uitkomsten van dit overleg bekend zijn, nader worden geïnformeerd.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Deel: ' Brief Herfkens werkplan gefaciliteerde terugkeer remigranten '
Lees ook