Tweede Kamer der Staten Generaal


26800viii.068 brief min ocw inzake aanvullende beurs uit de prestaties ystematiek

Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 12:29


1


26800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000

nr. 68 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Zoetermeer, 13 januari 2000

In het overleg met uw Kamer op 15 december 1999 heb ik toegezegd dat ik u nader zou informeren over de onderbouwing van de kostenberekeningen met betrekking tot de aanvullende beurs en de prestatiesystematiek. (In vervolg op de informatie in mijn brief van 13 december 1999; nr 26.800 VIII, nr 57.) De gevraagde informatie treft u in bijgevoegde notitie aan.

Het voorstel om de aanvullende beurs uit de prestatiesystematiek te halen is door uw Kamer in de motie Rabbae/Eurlings (26.800 VIII, nr 47) neergelegd. In mijn brief van 13 december en in het overleg van 15 december zijn mijn overwegingen om de motie niet uit te voeren al uitvoerig aan de orde geweest. Op basis daarvan handhaaf ik dan ook mijn oordeel over de motie.

Ik beperk mij tot een toelichting op de kosten. Aangezien de berekeningswijze bij de Kamer veel vragen oproept wordt in de notitie uitgebreid op de berekeningswijze ingegaan.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende tegemoet gekomen ben en ik ga ervan uit dat de verdere discussie over dit onderwerp gevoerd kan worden bij de behandeling door uw Kamer van het wetsvoorstel WSF 2000.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Brief Hermans (OCW) aanvullende beurs prestatiesystematiek '
Lees ook