Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.277 brief min ocw inzake uitstel notitie ontschotting vf-pf Gemaakt: 29-2-2000 tijd: 12:12

T.a.v. de waarnemend griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Zoetermeer, 24 februari 2000

Onderwerp

Uitstel notitie ontschotting Vf/PF

Aanleiding

Tijdens het algemeen overleg met de Vaste Kamercommissie van 9 december jl. heb ik de Tweede Kamer toegezegd te overleggen met de besturen van de Stichting Vervangingsfonds en de Stichting Participatiefonds (hierna: de Fondsen) om te onderzoeken of er door ontschotting tussen deze Fondsen op korte termijn middelen kunnen vrijvallen waarmee het ziekteverzuim in het onderwijs kan worden teruggedrongen. Bovendien zou ik ook met mijn ambtsgenoot van Sociale Zaken de mogelijkheden verkennen om voor middelen op dit terrein in aanmerking te komen.

Tot slot zou ook voor de lange termijn nagegaan worden of ontschotting perspectief biedt: de middelen voor wachtgeld, vervanging en bedrijfsgezondheidszorg worden niet langer als gescheiden middelen gezien: waar mogelijk kunnen overschotten worden benut om tekorten af te wenden.

Stand van zaken

Ik kan u meedelen dat het overleg met de Fondsen naar de mogelijkheden tot synergie in een vergevorderd stadium verkeert. Parallel hieraan wordt met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg gevoerd. Ik voorzie dat de uitkomsten medio maart aan u kunnen worden bericht. Ik verzoek u tot die tijd om uitstel voor het aanleveren van de notitie «ontschotting VF/PF».

De Minister Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Drs. L.M.L.H.A. Hermans

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Hermans (OCW) over uitstel notitie ontschotting VF-PF '
Lees ook