Leefbaar Nederland

Heeswijk Dinther, 26 juni 2002

Aan de leden van Leefbaar Nederland

Geachte leden,

Eergisteravond ben ik op de algemene ledenvergadering gekozen tot voorzitter van Leefbaar Nederland. Ik heb er behoefte aan mij aan u voor te stellen en iets te vertellen over mijn ideeën inzake onze partij.

Mijn achtergrond

Ik ben 55 jaar, geboren in Amsterdam en woon al 25 jaar in Brabant. Ik ben op mijn 15e jaar gaan werken, werd op 18-jarige leeftijd politiek actief en op mijn 22e was ik bobo van de jongerenorganisatie van de FNV. Op 30-jarige leeftijd werd ik bestuurder van de FNV in Noord Brabant waar ik mij als bestuurder bezig hield met het organisatorisch en beleidsmatig reilen en zeilen van de organisatie. Mijn beleidstaken waren zaken als economisch ontwikkelingsbeleid, milieu, ruimtelijke ordening en sociaal beleid.

De eerste 30 jaar in Amsterdam bepalen het strijdbare deel van mijn persoonlijkheid. De 25 jaar daarna in Brabant hebben mij in die zin sterk beïnvloed dat ik Bourgondiër ben geworden en ook heb geleerd dat een gewoon goed gesprek vaak veel meer oplost dan er hard tegenaan te vliegen.

Zo'n 12 jaar geleden ben ik bij de FNV vertrokken en ben ik zelfstandig ondernemer geworden. Ik houd mij bezig met zaken als projectontwikkeling, interim management en de laatste jaren steeds meer met voorzitterschappen. Te denken valt aan voorzitter van het bestuur van een groot aantal arbeidsbureaus, voorzitter van een stichting die zich bezig hield met projecten ter versterking van uiteenlopende zaken als de zorg, het landschap, economische structuurversterking, financiering van startende en doorstartende bedrijven, onderwijs enz. Op dit moment ben ik uitvoerend voorzitter van de stichting Arbeidsmarktvraagstukken van de ICT-sector.

Ik zal u niet lastig vallen met de vele vertegenwoordigingen in besturen, ontwikkelingsmaatschappijen, adviescommissies en projectgroepen waar ik deel van heb uitgemaakt. Je bent in mijn werk namelijk net zo goed als de vorige vergadering.

Voordeel van al deze ervaringen is wel dat ik weet hoe je een organisatie ontwikkelt en leidt, verstand heb van maatschappelijke mechanismen en het politieke bedrijf en ook weet hoe je een samenhangend beleid ontwikkelt op uiteenlopende terreinen.

Mijn opvattingen

Ik heb in mijn leven al vaak gehoord dat ik of te links of te rechts was. Eerlijk gezegd heb ik mij daarvan nooit iets aangetrokken. Ik ben een pragmaticus die de oplossing van problemen belangrijker vind dan ideologisch zuiver op de graat zijn. U kunt zich voor stellen dat ik mij met zo'n opstelling binnen de politieke partij waarvan ik lid was niet bepaald populair heb gemaakt.

Dat was de reden dat ik op een zeker moment lid ben geworden van Leefbaar Nederland. Goede oplossingen bedenk je niet in een gesloten bestuurderscultuur. Die vind je door met zoveel mogelijk mensen na te denken over wat je met elkaar wilt.

Dit uitgangspunt betekent dat ik als voorzitter zoveel mogelijk rechtstreeks met u als lid wil praten over wat ons bezig houdt en wat mogelijke oplossingen zijn.

Na de zomerperiode zal ik dan ook alle 19 districten bezoeken om met u kennis te maken en te praten over uw dromen, wensen, verlangens en uiteraard ook over de plannen van het bestuur van Leefbaar Nederland. Overigens wil ik dat niet tot één keer beperken, maar dat regelmatig doen.

Mijn uitgangspunt is dat Leefbaar Nederland de partij is waar vrije en verantwoordelijke mensen zonder beperkingen met elkaar kunnen praten over wat hen bezig houdt en wat er zou moeten veranderen.

Persoonlijk vind ik het begrip kwaliteit leidinggevend in mijn handelen. Kwaliteit van het werk, kwaliteit van de interne organisatie van bedrijven en van netwerken van bedrijven. Maar ook kwaliteit van menselijke relaties en de kwaliteit van onze omgeving. Dat klinkt wat wollig, maar u kunt binnenkort een notitie van mij verwachten waarin dat begrip vanuit economische uitgangspunten verder is uitgewerkt.

Daarnaast wordt u allen geënquêteerd over waar u goed in bent. Dat kan zijn uw beroep, uw hobby, maar ook gewoon die zaken die u leuk vindt. Al deze gegevens gaan op trefwoorden in onze computers.

Het is onze bedoeling om u voortdurend bij de activiteiten van Leefbaar Nederland -waarvan u heeft aangegeven die leuk te vinden- te betrekken. Op deze manier wordt zowel het partijbestuur als onze 2e Kamerfractie bijgestaan en ondersteunt door de kennis en kunde van al onze leden.

Het betekent ook dat, als we op congressen praten over de inhoud van beleid, u weet dat dit beleid door ons allen is gemaakt.

Daarnaast lijkt het mij leuk om voorzitter te zijn van een lollige partij. Politiek is zwaar, er komen veel persoonlijke wensen, dromen en hartstochten aan te pas. Helaas ook persoonlijke haat. Maar het moet ook gewoon leuk zijn om met elkaar te praten over onze toekomst en hoe we Nederland op zijn kop kunnen zetten en het mooier en leefbaarder kunnen maken. We zullen een paar feestneuzen in onze partij vragen om daar eens over na te denken.

Mijn opvattingen over de politieke situatie

Het zijn de oprichters van Leefbaar Nederland geweest die hebben ingezien dat er sprake was van grote onrust onder de burgers van dit land en die door de oprichting van een politieke partij een plek hebben gemaakt waar deze onrust tot uitdrukking kon komen. Ze hebben gisteravond dan ook terecht een staande ovatie gekregen.

Op een zeker moment is door Leefbaar Nederland Pim Fortuyn als lijsttrekker gevraagd. Dat was geen toeval. Pim Fortuyn en Leefbaar Nederland pasten op dat moment bij elkaar.

Het is jammer dat Pim op een zeker moment zo euforisch was van het succes dat hij geen rekening meer wilde houden met de opvattingen van de partij waarvan hij op dat moment de leider was. Later had hij daar spijt van. Maar ja, het is zo gelopen.

Het gevolg van de schofterige moord op Pim Fortuyn was dat heel veel mensen als een uiting van hun frustratie of als eerbetoon op de Lijst Pim Fortuyn hebben gestemd. Anderen hebben -voor de veiligheid- op het CDA gestemd. Dat betekent dat de huidige politieke situatie zeer instabiel is.

Daar komt bij dat Pim Fortuyn -wat je verder ook van zijn politieke opvattingen vindt- een vernieuwer bij uitstek was en het politieke bestel vanuit zijn vernieuwingsdrang volledig overhoop gooide.

Kijkend naar de LPF zie je een conservatieve partij die rechts van de VVD opereert. Als er een hemel is, dan kijkt Pim -met het rood voor zijn ogen- naar beneden. Dat was nooit zijn bedoeling.

Zijn bedoeling was vernieuwing. En omdat dat zo was, is hij gevraagd om lijsttrekker van Leefbaar Nederland te worden. Wij zijn nog steeds de partij van de vernieuwing en dat zullen we met Fred Teeven als fractievoorzitter de komende tijd ook tonen.

Ik hoop dat met zoveel mogelijk van u tezamen te kunnen doen. Wij nemen de plek weer terug waar we zaten. We worden alsnog een hele grote, de beste en de meest lollige partij van Nederland.

Rekenend op uw steun en -als u gaat- u een prettige vakantie toewensend,

Met vriendelijke groeten,

Jan Jetten
voorzitter Leefbaar Nederland

Deel: ' Brief Jan Jetten aan de leden van Leefbaar Nederland '
Lees ook