Tweede Kamer der Staten Generaal


27041000.001 brief min ez inzake locatiekeuze windpark
Gemaakt: 17-3-2000 tijd: 12:54


2


27041 Partiele herziening Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening

(Locatiekeuze Demonstratieproject Near Shore Windpark)

nr. 1 Brief van de minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 maart 2000

Bij brief van 7 juli 1998 (24525/25026, nr. 29) hebben mijn ambtsvoorganger en diens collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer u in kennis gesteld van het voornemen van het kabinet om door middel van een wijziging van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening een locatie te reserveren voor een demonstratie near-shore windpark.

Bij deze stel ik u er mede namens mijn ambtgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van op de hoogte, dat de voorkeur van het kabinet uitgaat naar een locatie voor de kust bij Egmond aan Zee.

De regering wil het gebruik van duurzame energiebronnen bevorderen en windenergie neemt daarbij een belangrijke plaats in. De overheid stelt zich ten doel om in 2020


10% van het energiegebruik te dekken door inzet van duurzame energiebronnen.

Een belangrijk deel daarvan moet met windenergie gerealiseerd worden.

Deze doelstelling kan bereikt worden door ook windmolens op zee te plaatsen. Dit is bovendien een voor de hand liggende mogelijkheid. Op zee waait het harder dan op land. Bovendien is er op zee ruimte om grootschalige windparken te plaatsen.

Met grootschalige windparken op zee is echter nog nauwelijks ervaring opgedaan. Daarom wil de overheid dat er eerst een demonstratieproject komt.

De keuze voor een locatie bij Egmond aan Zee is gemaakt na een diepgaande afweging van alle relevante aspecten, waaronder milieu-effecten en effecten op de veiligheid van het scheepvaartverkeer. De locatie ligt op minstens 8 kilometer van de kust.

Voor het bepalen van de locatie van het demonstratie windpark alsmede voor het tracé van de elektriciteitsverbinding tussen het windpark en het vasteland volgt de regering de procedure van planologische kernbeslissing (pkb-procedure). Aangezien het hier gaat om een concreet uit te voeren project waarover het kabinet een bindende beslissing wil nemen, is gekozen voor een project-planologische kernbeslissing conform artikel 39 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Door middel van een project-planologische kernbeslissing wordt de locatie in het Tweede Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening (SEV) opgenomen.

Gezien het doorlopen voortraject waarbij ik melding maak van de genoemde officiële bekendmaking van de regering van 7 juli 1998 om tot wijziging van het

Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening over te gaan en het houden van drie openbare voorlichtingsbijeenkomsten in verschillende delen van het land is het kabinet van oordeel, dat een project-planologische kernbeslissing gerechtvaardigd is.

Het kabinet heeft tegelijk met de procedure voor de planologische kernbeslissing de procedure van milieu-effectrapportage gevolgd. In dat kader is een milieu-effectrapport opgesteld dat de gevolgen van de locatiekeuze van het windpark voor het milieu in beeld heeft gebracht. Daarbij gaat het onder meer over effecten voor de vogels, de zichthinder en de veiligheid van de kust en het scheepvaartverkeer.

Bij deze bied ik u de ontwerp-planologische kernbeslissing, het milieu-effectrapport en de nieuwsbrief Zeestroom nr. 5 aan. *)

Met ingang van 21 februari 2000 tot en met 21 april 2000 zullen de

ontwerp-planologische kernbeslissing alsmede het milieu-effectrapport openbaar ter inzage gelegd worden. Tot en met 22 mei 2000 kunnen op beide documenten inspraakreacties ingediend worden. De ontwerp-planologische kernbeslissing en het milieu-effectrapport zijn eveneens in te zien op Internet: https://info.minez.nl/duurzameenergie.

Op 22 februari 2000 is in Egmond aan Zee door de Ministeries van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een

informatie-bijeenkomst gehouden. Van 16.00 tot 19.30 uur is een informatiemarkt gehouden. Van 19.30 tot 22.00 uur hebben in de informatiebijeenkomst de vertegenwoordigers van de verantwoordelijke ministeries de locatiekeuze toegelicht en bestond de mogelijkheid tot discussie.

Op 21 maart 2000 zal om 20.00 uur in Egmond aan Zee de wettelijk voorgeschreven hoorzitting van de verantwoordelijke ministeries plaatsvinden. Op deze hoorzitting kan een ieder zienswijzen op de ontwerp-planologische kernbeslissing en opmerkingen over het milieu-effectrapport naar voren brengen.

Na afronding van de fase van inspraak en bestuurlijk overleg zal het kabinet zo spoedig mogelijk het kabinetsstandpunt over de locatie voor het demonstratie windpark alsmede het tracé van de elektriciteitsverbinding met het vasteland vaststellen. Naar verwachting zal dit kabinetsstandpunt u in het najaar van 2000 ter goedkeuring aangeboden kunnen worden.

minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Jorritsma (EZ) over locatiekeuze windpark '
Lees ook