Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie inzake bewaring in politiecellen
Gemaakt: 3-4-2000 tijd: 10:55


1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

's-Gravenhage, 27 maart 2000

onderwerp:

wetsvoorstel bewaring in politiecellen

Met verwijzing naar uw brief van 28 januari 2000 inzake de voortgang van het wetsvoorstel: partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de mogelijkheid van bewaring in politiecellen (23 718) bericht ik u het volgende. Voor de opgetreden vertraging bied ik u met verontschulding aan.

In het licht van de ontwikkelingen met betrekking tot de capaciteit in het gevangeniswezen en de huizen van bewaring bestaat het voornemen over te gaan tot het bevorderen van de intrekking van dit wetsvoorstel. Het interdepartementaal overleg hierover verkeert thans in een afrondend stadium. Zodra ik terzake overeenstemming heb ik bereikt, zal ik het voorstel tot intrekking op de daarvoor voorgeschreven wijze voorleggen aan de ministerraad en H.M. de Koningin.

De Minister van Justitie,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Justitie inzake bewaring in politiecellen '
Lees ook