Tweede Kamer der Staten Generaal

just0000.070 brief min just inzake onderhandelingsmandaat europol met derde landen
Gemaakt: 2-2-2000 tijd: 11:23

2

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 31 januari 2000

Onderwerp

Onderhandelingsmandaat Europol met derde landen

Met verwijzing naar de brief van de griffier van de vaste commissie voor Justitie van 28 december jl. en mijn brief van 10 december 1999 (Kamerstukken II, 1999-2000, 23490 nr. 147) vraag ik hierbij uw aandacht voor het volgende.

Tijdens de JBZ-Raad van 2 december jl. heeft Nederland - conform uitdrukkelijk verzoek van de Kamer- een parlementair voorbehoud aangetekend met betrekking tot genoemd ontwerp-besluit dat als A-punt op de agenda van deze Raad was opgenomen. Door Nederland wordt thans als enige de besluitvorming binnen de Raad op dit punt geblokkeerd. Derhalve heb ik bij brief van 10 december jl. de Kamer gevraagd om zo spoedig mogelijk haar oordeel te geven of Nederland aan dit ontwerp-besluit zijn toestemming kan geven teneinde op korte termijn te kunnen overgaan tot het openen van de onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten tot de EU, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Interpol.

Met name de voorgeschreven procedures bij Interpol maken dat, indien de onderhandelingen niet spoedig aanvangen, het onderhandelingsresultaat niet in oktober 2000 maar eerst in oktober 2001 door de Algemene Vergadering van deze organisatie geformaliseerd kan worden.

Mede gelet hierop ben ik van mening dat met de besluitvorming over dit onderwerp haast is geboden en niet kan worden gewacht, zoals in de brief van de griffier van de vaste commissie wordt bericht, om dit onderwerp te betrekken bij het eerstvolgende algemeen overleg ter voorbereiding van de JBZ-Raad, welk op zijn vroegst is voorzien eind februari a.s., met het oog op de voorbereiding van de informele JBZ-Raad van 3 en 4 maart a.s.

Ik verzoek de Kamer te overwegen om zo spoedig mogelijk haar door mij gevraagd oordeel te geven aan bovengenoemd besluit. Mocht de Kamer nog nader met mij van gedachten willen wisselen- zo daar gelet op mijn brief van 10 december jl. nog behoefte toe bestaat- dan ben ik, uiteraard hiertoe gaarne bereid.

De Minster van Justitie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Justitie over onderhandelingsmandaat Europol '
Lees ook