Honorering medisch specialisten

LAD-bericht van 20 maart 2000

C I R C U L A I R E

Aan alle medisch specialisten
werkzaam in academische ziekenhuizen

Geachte collega's,

De invoering van de honoreringsregeling voor de academisch medisch specialisten is in volle gang. In de afgelopen periode is bij de implementatie een aantal knelpunten ontstaan waarover partijen sinds oktober 1999 uitvoerig overleg hebben gepleegd. Sommige knelpunten zijn direct opgelost en via de daarvoor geëigende kanalen gecommuniceerd. Andere knelpunten vergden soms langdurige discussies en nader beraad. Voor een deel hebben de knelpunten betrekking op onduidelijkheden die waren gerezen; voor een ander deel hebben zij betrekking op zaken die niet of onvolledig waren geregeld in de honoreringsregeling.

Onderaan deze pagina treft u aan een gezamenlijke brief van de VAZ, en van de LAD/AC en Orde/CMHF, waarin partijen uitspraken doen over de tekst van het akkoord en over zaken die niet in het akkoord zijn geregeld, maar waarvoor partijen een oplossing in het verlengde van het akkoord willen treffen.

Helaas is er ook een aantal door ons gesignaleerde knelpunten waarover partijen geen overeenstemming konden bereiken. Om over deze knelpunten duidelijkheid te verkrijgen zal in voorkomende gevallen een (proef)procedure moeten worden gevoerd.

Het betreft de volgende knelpunten:


1. De inschaling van de jonge, tijdelijk aangestelde specialisten die zijn ingedeeld in de schalen 12 of 13, voor zover zij door de nadere uitleg niet alsnog ingedeeld worden in de nieuwe schaal AMS.

2. De peildatum 31 mei 1999 dan wel 1 juni 1999 voor de berekening van de fl. 10.000,-- inkomensstijging.


3. Het wel of niet in mindering mogen brengen van de 16,25% over de periode 1 juni 1999 - 1 januari 2000.

Tenslotte blijft de toepassing van de TVO de gemoederen van een deel van de medisch specialisten bezighouden. Ook hiervoor geldt dat in voorkomende gevallen alleen een procedure duidelijkheid zal geven.

Heeft u nog vragen over de genoemde zaken en bent u lid van de LAD, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de juristen individuele rechtshulp. Dit geldt ook indien u nader overleg wenst over de vraag of een procedure in uw geval zinvol en haalbaar is. Voor nadere informatie kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de Kamer Academisch Specialisten van de Orde van Medisch Specialisten.

Met collegiale groet,

prof. dr. P.E. Postmus, voorzitter KAS
dr. P.M.R.M. de Grood, ondervoorzitter LAD

© copyright LAD 2000 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Brief LAD over honorering medisch specialisten '
Lees ook