Tweede Kamer der Staten Generaal


26800xiv.077 brief sts lnv gewasbeschermingsmiddelen
Gemaakt: 20-12-1999 tijd: 11:19


1


26800 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000

Nr. 77 Brief van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 1999

Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) van 30 november jl. over gewas-beschermingsmiddelen en de problematiek van landbouwkundige onmisbaarheid kwam de vraag naar voren of artikel 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (BMW) niet reeds een mogelijkheid biedt voor onmisbare gewasbeschermingsmiddelen, zodat een afzonderlijke structurele regeling niet noodzakelijk zou zijn. In deze brief wil ik hier kort op ingaan.

Artikel 16a van de BMW voorziet in de mogelijkheid voor het verlenen van een ontheffing of vrijstelling voor onder meer het gebruik van een niet toegelaten gewasbeschermings-middel voor ten hoogste 120 dagen, indien de plantaardige productie door onvoorziene, op geen enkele andere wijze te bestrijden, gevaren wordt bedreigd. Het betreft hier dus een onvoorziene omstandigheid (plots optredende plaag of plantenziekte) waarin het gebruik van een niet toegelaten of voor andere doeleinden toegelaten middel dringend vereist is. In verband met het bijzondere karakter van de ontheffing of vrijstelling is deze slechts voor korte duur mogelijk.

In de situatie dat de toelating van een gewasbeschermingsmiddel wordt beëindigd, is er van onvoorziene omstandigheden geen sprake. Artikel
16a is in een dergelijke situatie niet van toepassing. Het treffen van een regeling voor landbouwkundige onmisbaarheid, zoals aangegeven in mijn brief (TRCDL/1999/5908) van 26 november jl., acht ik dan ook nood-zakelijk.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Landbouw over gewasbeschermingsmiddelen '
Lees ook