expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

Brief aan Kamer over Dioxine - VERBETERDE VERSIE

Aan:
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Kenmerk: KAB 99178
Onderwerp: dioxine
Datum: 11-06-1999

Aan:
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Kenmerk: KAB 99178
Onderwerp: dioxine
Datum: 11-06-1999

In deze brief informeren wij u over actuele ontwikkelingen rond de dioxine-verontreiniging in veevoer.

Permanent Veterinair Comité EU
Donderdag 10 juni heeft de Nederlandse delegatie in het Permanent Veterinair Comité (PVC) een mondelinge en schriftelijke uiteenzetting gegeven over de twee lijnen waarlangs mogelijk verontreinigd Belgische veevoer en -grondstof op Nederlandse pluimveebedrijven en varkensbedrijven terecht is gekomen en op welke wijze betrokken bedrijven zijn geblokkeerd.
Aangegeven is hoe Nederland monsters heeft genomen van verdachte partijen veevoer(grondstof) en mogelijk
verontreinigde broedeieren, kippenvet en varkensvet. Al deze monsters vertoonden geen verhoogd dioxinegehalten.
Op basis van deze uitslagen en resultaten van reguliere monitoring op dioxinen en PCB's in dierlijke producten heeft Nederland aan de Europese Commissie en Lidstaten de conclusie voorgelegd dat de mogelijke verontreiniging met dioxinen van aan betrokken Nederlandse bedrijven geleverd voer niet heeft plaatsgevonden en dat dierlijke producten van Nederlandse herkomst niet zijn verontreinigd. Geen enkele Lidstaat heeft deze conclusie in twijfel getrokken. Nederland heeft inmiddels instemming gekregen van de Europese Commissie.

Vrijgave Nederlandse bedrijven
De Nederlandse analyse-resultaten rechtvaardigen dat de eerder ingestelde blokkade van betrokken Nederlandse pluimvee- en varkensbedrijven wordt opgeheven. Deze conclusie heeft de instemming van de Europese Commissie. Om die reden heb hebben we gisteren het definitieve besluit genomen de blokkade van de betrokken bedrijven op te heffen.

Risico destructiemateriaal
In onze brief (KAB99736) van 8 juni jl. informeerden wij u over de problematiek van de vermenging van Belgisch en Nederlands destructiemateriaal in een Nederlandse vestiging van het destructiebedrijf Rendac. Ingevolge het verbod van het Produktschap van diervoeders van 5 juni jl is het verboden Belgisch diervoeder of Belgische grondstoffen voor diervoeder in te voeren. Nog aanwezige partijen Belgisch diervoer of Belgische grondstoffen voor diervoer zijn geblokkeerd. Volgens informatie van de Belgische overheid is met ingang van 28 mei Rendac-België verplicht verdacht pluimvee-afval afzonderlijk te verwerken en daarna in België te laten verbranden. Op basis van nadere informatie van de Belgische autoriteiten op 8 juni en de analyse daarvan, is inmiddels vastgesteld dat er in de periode tot 3 juni jl., in verband met de Europese beschikking van die datum, sprake is geweest van een aparte stroom pluimveedestructiemateriaal vanuit Belgie naar de Nederlandse vestiging van Rendac. In deze aparte stroom zat tot 28 mei, naar moet worden aangenomen, ook materiaal van verdachte Belgische pluimveebedrijven. Het ging hierbij nadrukkelijk niet om zendingen enkel bestaande uit verdacht pluimveeafval.

Voor de beoordeling van de risico's van dit Belgische destructiemateriaal is het volgende van belang. Uit gegevens van Rendac zelf blijkt dat in mengmonsters over de periode januari- mei geen verhoogde gehalten aan PCB's zijn vastgesteld. Bij de in België geconstateerde verontreiniging zijn PCB's een indicator voor de mogelijke aanwezigheid van dioxine.
Daarnaast is door Rendac een 'worst-case' berekening gemaakt, uitgaande van maximaal 10% daadwerkelijk besmette bedrijven in België. Dit 'worst-case' scenario zou betekenen een additionele aanwezigheid van 0,8 pg/g in het door Rendac geleverde vet. Het Rikilt-DLO is gevraagd deze risico-evaluatie te toetsen.
Gelet op het gehele traject van verzameling en verwerking en de daarbij steeds optredende verdunningseffecten kan het risico van dit materiaal als beperkt worden beoordeeld.
De RVV heeft niettemin direct opdracht gekregen naar de leveranties een nader onderzoek in te stellen. Nog aanwezige monsters van leveranties in de afgelopen periode zijn door de RVV in onderzoek genomen. Partijen uit België afkomstige grondstoffen zijn geblokkeerd.

Nieuwe melding uit België
Daarnaast is 10 juni 's avonds een melding binnengekomen van de Belgische overheid van een negental leveranties mengvoer aan Nederland, afkomstig van twee Belgische veevoederleveranciers die later aan de Belgische lijst van verdachte veevoederfabrikanten zijn toegevoegd. Het betreft hier leveranties aan acht rundveehouders, waaronder melkveehouders en een veevoerhandelaar. De AID heeft de verdere leveranties van deze handelaar al in beeld gebracht. Het betreft vier Nederlandse varkenshouderijen.
De melk van deze melkveehouders wordt in de zuivelfabriek gemengd met melkleveranties van een groot aantal andere melkveehouderijbedrijven. De hoeveelheid melk van betrokken melkveehouders is minimaal ten opzichte van de melk van het grote aantal andere melkveehouders. Hierdoor zijn noch waren eventueel hogere gehaltes aan dioxine niet meer in die mate in consumptiemelk aanwezig.
Dit is in overeenstemming met de resultaten van de monitoringprogramma's van het RIVM, waarbij in die periode geen verhoogde concentraties van dioxine's in melk zijn gevonden.

Desalniettemin hebben wij moeten concluderen dat de EG-beschikkingen van toepassing zijn op deze bedrijven en de daarvan afkomstige (produkten van) melk en vlees. Dit betekent dat uit voorzorg is besloten tot:
. het blokkeren van bedrijven
. doen van onderzoek en
. een productrecall

Hierover is overleg gevoerd met de Consumentenbond.

Laatste uitslagen RIKILT
In de onderzochte broedeieren van de twee resterende slachtkuikenmoederbedrijven heeft het RIKILT-DLO geen verhoogde dioxine-gehalten aangetroffen.

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

Dr. E.Borst-Eilers

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

G.H. Faber

11 jun 99 21:02

Deel: ' Brief LNV aan Kamer over Dioxine '
Lees ook