Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DV/2000/74
datum
31-01-2000

onderwerp
afschrift brief aan NVV doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u een afschrift van een brief die ik heden zond aan de voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouderij, de heer W. van den Brink.

Met vriendelijke groet,

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

up

datum
31-01-2000

kenmerk
DV/2000/73

bijlage
reactie op open brief

De heer W. Van den Brink
Voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders Barneveld

Geachte heer Van den Brink,

Naar aanleiding van de open brief die u heden schreef wil ik graag het volgende opmerken.
Het verbaast mij en ik betreur het dat u direct naar het middel van een open brief heeft gegrepen om uw ongenoegen te uiten over een zinsnede uit een interview met mij in Elsevier van vorige week. Toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor had misverstanden kunnen voorkomen.
Zoals u zelf schrijft heb ik nooit de bedoeling gehad en zal ik die ook nooit hebben om boerengezinnen te kwetsen. Bij bezoeken die ik aan individuele boeren en hun gezinnen breng is ook nooit sprake van vijandigheid; ik ervaar die bezoeken altijd als zeer plezierig. Ik heb groot respect voor degenen die onder moeilijke omstandigheden hun bedrijf draaiende houden. Juist daarom kan ik me dan ook niet voorstellen dat u denkt dat ik behagen schep in een verdere daling van de varkensprijzen en daardoor van de gezinsinkomens. Wat ik heb bedoeld te zeggen is dit. Sanering van de varkenshouderij is dringend noodzakelijk. Veel varkensbedrijven balanceren op de rand van de afgrond. De zeer noodzakelijke milieumaatregelen maken het onvermijdelijk dat een aantal varkenshouders het bedrijf beëindigt. Het flankerend beleid dat ik heb ontworpen beoogt juist dat er een vorm van 'warme' sanering plaatsvindt in de varkenshouderij. De milieugrenzen maken hard ingrijpen helaas noodzakelijk. Dat heeft ook de rechter vorige week uitgesproken. Daarnaast is de markt al geruime zodanig dat ook uit economische motieven het voor een aantal varkenshouderijen beter is te stoppen met het bedrijf. Met een bedrijsbeëindingingsregeling die ik binnenkort zal publiceren, wil ik het die bedrijven mogelijk maken op een sociaal verantwoorde manier met hun bedrijf te stoppen en hun inkomen elders te zoeken. Op zeer korte termijn zal ik een uitgebreid pakket aan sociaal flankerende maatregelen publiceren, juist om te voorkomen dat de noodzakelijke sanering leidt tot onaanvaardbare sociale gevolgen. De problemen die veel gezinnen hebben als gevolg van de slechte economische situatie en de noodzakelijke ingrepen om de milieugevolgen van de intensieve veehouderij te beperken, hebben mij overtuigd van het feit dat zo'n sociaal-flankerend beleid noodzakelijk is. Als het verhaal in Elsevier heeft geleid tot het gevoelen dat ik boerengezinnen zou willen schofferen, dat betreur ik dat ten zeerste.

Met vriendelijke groet,

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


Deel: ' Brief LNV aan Nederlandse Vakbond Varkenshouderij '
Lees ook