Tweede Kamer der Staten Generaal

lnv00000.161 brief sts lnv inzake beleidsnotitie over soortenbeleid
Gemaakt: 22-2-2000 tijd: 9:37


3

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 februari 2000

Onderwerp:

Vragen van de heer Stellingwerf en de heer Meijer inzake het soortenbeleid.

Geachte Voorzitter,

Door tussenkomst van uw commissie is bij mij bij brief van 12 november
1999 het verzoek neergelegd van de leden van uw commissie Stellingwerf en Meijer of het mogelijk is om binnen drie maanden een beleidsnotitie over het soortenbeleid aan uw commissie te doen toekomen, zodat gediscussieerd kan worden over onder andere knelpunten en verdeling van middelen. Daarbij wordt gewezen op de begrotingsbehandelingen van de afgelopen jaren waarbij gesproken is over het beschikbare budget voor het soortenbeleid.

Door onbekende oorzaak is uw verzoek eerst op 10 januari 2000 door mij ontvangen, zodat het voor mij niet mogelijk was u eerder te antwoorden.

Naar aanleiding van uw verzoek om een nieuwe beleidsnotitie over het soortenbeleid heb ik het volgende overwogen.

Eind 1996 is aan u toegezonden het Plan van Aanpak Soortenbeleid (DN/96/7798 d.d.


20 december 1996). Dit plan beschrijft het soortenbeleid als een noodzakelijke aanvulling op het gebiedenbeleid. Doel is het behoud van bedreigde dier- en plantensoorten en de verbetering van de leefomstandigheden daarvan, met name door ervoor te zorgen dat er voor soorten waarvoor van het gebiedenbeleid onvoldoende effect is te verwachten, aanvullende maatregelen worden genomen.

Deze noodzaak is op dit moment nog steeds aanwezig. Er is nog immer een groot aantal bedreigde planten- en diersoorten die binnen en buiten de ecologische hoofdstructuur via de gebiedsbescherming nog onvoldoende beschermd worden. Ik heb u hierover in de achtereenvolgende Natuurverkenningen gerapporteerd.

Het Plan van Aanpak Soortenbeleid is inmiddels enkele jaren in uitvoering. Op basis van de opgedane ervaringen en om de uitvoering verder te stroomlijnen wordt nu samen met de provincies en de soortenbeschermingsorganisaties gewerkt aan een meerjarenprogramme-ring voor het soortenbeleid in de komende jaren.

Dit meerjarenplan is in concept gereed en ik verwacht nog dit voorjaar met de provincies en de soortenbeschermingsorganisaties definitieve afspraken te kunnen maken over de uitvoering ervan.

Vooruitlopend op de definitieve overeenkomst met de provincies en de soortenbescher-mingorganisaties kan ik u over het meerjarenplan het volgende mededelen.

In het meerjarenplan:

? wordt het beleid inzake de soortenbescherming verder uitgewerkt,

? worden prioriteiten gesteld voor het opstellen van soortbeschermingsplannen en

? worden afspraken vastgelegd over de afstemming tussen het in te zetten generieke instrumentarium zoals gebiedsbescherming, terreinbeheer, onderzoek en voorlichting en de specifieke soortgerichte maatregelen die uit het soortenbudget worden betaald.

Binnen het kader van het meerjarenplan vindt ook afstemming plaats tussen de beste-dingen van het rijk en de autonome bestedingen van de provincies ten behoeve van de soortenbescherming. Ook worden afspraken gemaakt over de verdeelsleutel van de middelen tussen de provincies onderling en tussen rijk en provincies. Tenslotte worden afspraken gemaakt over de taakverdeling binnen deze tripartite overeenkomst bij het opstellen en uitvoeren van soortenbeschermingsplannen. In de bijlage bij deze brief worden de onderdelen van het meerjarenplan opgesomd.

Ter illustratie van bovengenoemde punten het volgende.

? Bij de nadere uitwerking van het beleid is gebleken dat de komende jaren voor een groter aantal soorten specifieke maatregelen nodig zijn dan in het Plan van Aanpak Soortenbeleid werd gedacht. In totaal gaat het om circa 150 soorten. Het betreft daarbij soorten die veelal in dezelfde biotoop leven als soorten die eerder in het Plan van Aanpak genoemd werden. Zo heeft van de moerasvogels niet alleen de roerdomp extra aandacht nodig, maar ook een zeventiental andere soorten. Daarom wordt in het kader van het meerjarenplan gezocht naar maatregelen waar tegelijkertijd meerdere soorten van profiteren. De soortbeschermingsplannen zullen in de toekomst daarom veelal gericht zijn op meerdere soorten tegelijk, zoals de moerasvogels, en alleen nog in bijzondere gevallen op één enkele soort. Zodoende kunnen de beschikbare middelen efficiënter worden ingezet.

? Op basis van de criteria die in het Plan van aanpak soortenbeleid staan, wordt de volgorde waarin soortenbeschermingsplannen zullen worden opgesteld vastgelegd.

Dit betekent dat alle betrokken partijen in goed overleg hun inzet van mensen en middelen zullen richten op de acties die in de soortbeschermingsplannen staan. Elk jaar zullen 5 à 6 soortbeschermingsplannen worden opgesteld, elk met een looptijd van


5 jaar. Zo zal ik in maart/april 2000 nieuwe plannen vaststellen voor onder andere de steenuil, de grote vuurvlinder, de moerasvogels en enkele paddensoorten.

? Binnen het kader van de decentralisatie-impuls is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het soortenbeleid in belangrijke mate bij de provincies gelegd. In het kader van het meerjarenplan wordt uitgewerkt hoe de samenwerking tussen de provincies, het rijk en de landelijke soortenbeschermingsorganisaties gestalte krijgt.

De bewaking van de uitvoering van de afspraken wordt gelegd bij een tripartite klankbordgroep die ook zorgt voor de uitwerking van het meerjarenplan in jaarlijkse uitvoeringsprogramma's.

? Aan het uitvoeringsprogramma 2000 zal naast de bijdrage van het rijk van dfl. 4 miljoen per jaar door de provincies een bedrag van dfl.
0,65 miljoen uit de autonome middelen worden ingezet. Deze bijdrage zal naar gelang de vigerende soortbeschermingsplannen jaarlijks kunnen variëren.

Op grond van het bovenstaande ben ik van mening dat er momenteel geen aanleiding is voor het opstellen van een nieuwe beleidsnota. De onderwerpen in de brief van de leden Meijer en Stellingwerf welke als bijlage bij uw bovengenoemde brief was gevoegd komen alle aan de orde in het meerjarenprogramma.

Daarbij komt dat het natuurbeleid in de volle breedte op dit moment integraal wordt herzien in het kader van het opstellen van de nieuwe natuurnota NBL21. In dat kader zal ik ook aandacht besteden aan de in te zetten middelen in de komende jaren.

Ik zal u het meerjarenprogramma toezenden zodra daarover overeenstemming is bereikt met de provincies en de soortenbeschermingsorganisaties.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

BIJLAGE

Hoofdpunten van het meerjarenplan soortenbescherming van rijk, provincies en soortenbeschermingsorganisaties.

? voortzetting van het opstellen van soortbeschermingsplannen;

? voortzetting van het opstellen van rode lijsten; afronding laatste soortgroepen en herziening oudste rode lijsten;

? voortzetting van het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van het opstellen van soortbeschermingsplannen; de samenwerking van onderzoeksinstituten, provincies en particuliere gegevens beherende organisaties wordt geïntensiveerd

? een planmatige monitoring van de uitvoering van soortbeschermingsplannen en van de populatieontwikkeling van bedreigde soorten

? planmatigheid en een heldere programmering van maatregelen en activiteiten

? eens in de 5 jaar wordt vastgelegd hoe de realisatie van het soortenbeleid wordt aangepakt; hierin worden de hoofdlijnen van de realisatie, prioriteiten en een planning op hoofdlijnen aangegeven ;

? elk jaar wordt een Uitvoeringsprogramma soortenbescherming opgesteld; hierin worden de voorgenomen acties voor het komende jaar vastgelegd voor wat betreft het opstellen en evalueren van soortbeschermingsplannen, het opstellen van rode lijsten, monitoring, onderzoek en flankerende maatregelen, alsmede de inzet van de rijks- en provinciale gelden;

? bundeling van krachten van rijk, provincies en soortbeschermingsorganisaties

? hierover wordt een overeenkomst gesloten;

? een nieuwe generatie soortbeschermingsplannen: uitvoeringsgerichte plannen voor een combinatie van bedreigde soorten per leefgebied

? expliciete aandacht in de soortbeschermingsplannen voor de eisen die aan de EHS worden gesteld;

? ontwikkeling van beheermogelijkheden voor bedreigde soorten buiten de EHS;

? expliciete aandacht in de soortbeschermingsplannen voor de gewenste doorwerking in andere beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, waterbeleid en milieubeleid;

? gerichte kennisoverdracht voor de bescherming van soorten ;

? meer aandacht voor publiciteit, voorlichting en educatie;

? voortzetting van de uitvoering van specifieke soortbeschermingsmaatregelen

? inzetten op vergroting van de middelen voor uitvoeringsmaatregelen (verbreding financiële basis)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief LNV beleidsnotitie over soortenbeleid '
Lees ook