Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Overzicht van de correspondentie met het parlement Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 19992371
datum
02-09-1999

onderwerp
Verzoek reactie op brief van Steegro B.V.
(TRC 99/15270) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Op 27 april jl. heeft mijn ambtsvoorganger de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemens om het huidige beleid ten aanzien van quotumoverdracht te herzien (DL. 1999907). De achtergrond om het huidige beleid te herzien wordt gevormd door de hoge quotumkosten en het streven naar een grondgebonden melkveehouderij. Het voornemen is om een quotumbeurs in het leven te roepen en het leasen te beperken. Met deze voorstellen wordt beoogd de transparantie van de quotummarkt te vergroten, de ontwikkeling van een grondgebonden veehouderij te versterken en de quotumkosten te verlagen, zij het dat de verlaging van de quotumkosten waarschijnlijk beperkt zal zijn.

up

datum
03-09-1999

kenmerk
DL. 19992371

bijlage

U hebt mijn ambtsvoorganger verzocht te reageren op een schrijven van Steegro B.V., een agrarisch advies- en bemiddelingsbedrijf. Steegro B.V. heeft twijfels over het nut van een quotumbeurs. Op de kanttekeningen die Steegro B.V. heeft ingebracht wil ik ingaan.

Via de quotumbeurs kan melkquotum losgekoppeld van de grond worden verhandeld. De mogelijkheid om bilateraal hele bedrijven en quotum gekoppeld met grond te verhandelen blijft in stand. Aan beide vormen van permanente quotumoverdracht (quotumbeurs en bilaterale transacties) worden passende voorwaarden gesteld gericht op het bevorderen van de grondgebondenheid van de melkveehouderij. Met mijn voorstellen worden de mogelijkheden om quotum over te dragen vergroot en wordt de handelsvrijheid niet ingeperkt. Er wordt dus niet één vorm van quotumoverdracht voorgeschreven, maar veehouders krijgen grotere keuzemogelijkheden.
Steegro B.V. is bezorgd dat er allerlei uitzonderingen dienen te komen voor transacties via de quotumbeurs. Door de keuze van twee vormen van permanente quotumoverdracht naast elkaar is dit risico niet aanwezig.

Met behulp van de quotumbeurs wordt de prijsvorming, die tot stand komt op basis van vraag en aanbod, volledig transparant.

Op dit moment ontbreekt het aan objectieve en controleerbare informatie over de exacte prijzen van melkquotum en de omvang van vraag en aanbod gedurende het heffingsjaar.
De beurs zal regelmatig draaien (bijvoorbeeld elke maand). Dit geeft veehouders voldoende mogelijkheden om quotum te kopen of te verkopen; zeker omdat naast quotum via de beurs ook bilateraal quotum met grond verworven kan worden. Een transparante markt is de beste garantie dat de prijs de waarde van melkquotum goed uitdrukt. Steegro B.V. verwacht knelpunten met de loskoppeling van quotum en grond in verband met speculatie en verpachters. Het is een misverstand dat met de introductie van de quotumbeurs quotum en grond volledig worden losgekoppeld. Dat is niet het geval.
Er is alleen sprake van loskoppeling bij transacties die via de beurs tot stand komen. De quotumsituatie in pachter-verpachterverhoudingen verandert met de instelling van de beurs niet. Voorts wordt het risico van speculatie met melkquotum voorkomen, doordat alleen actieve producenten (of producenten die kunnen aantonen op korte termijn te gaan produceren) melkquota via de beurs mogen verwerven. Met loskoppeling van quotum en grond ten tijde van de transactie draagt de beurs bij aan de ontwikkeling van een grondgebonden melkveehouderij en de mobiliteit van quota.

Steegro B.V. stelt als alternatief voor om in geval van leasen af te romen in de verwachting dat hierdoor de quotumprijs daalt. Ik meen dat met het voorstel het verleasen te beperken tot 10% per jaar, terwijl bovendien voor een periode van maximaal 2 jaar meer dan 10% van het quotum per jaar mag worden verleasd, er de komende jaren meer quotum zal worden aangeboden voor permanente overdracht. De prijs kan hierdoor (licht) dalen. Bovendien blijft het lease-instrument behouden voor quotumcorrecties gedurende het heffingsjaar en als overbruggingsperiode in geval van calamiteiten. Het is daarnaast twijfelachtig of het voorstel van Steegro B.V. past binnen de Europese regelgeving.

Op grond van de kanttekeningen van Steegro B.V. zie ik in dit stadium geen redenen om de beleidsvoornemens tot wijziging van het systeem van quotumoverdracht te wijzigen.
Wel zal ik over 2 jaar de balans opmaken aan de hand van een evaluatie en indien nodig en wenselijk dan eventueel tot wijzigingen overgaan.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


Deel: ' Brief LNV inzake beleid quotumoverdracht '
Lees ook