Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 995968
datum
15-09-1999

onderwerp
Beleidsbesluit Binnenvisserij
(TRC 1999/2852) doorkiesnummer

bijlagen
2

Geachte Voorzitter,

Ter informatie bied ik u hierbij het Beleidsbesluit Binnenvisserij aan. In maart van dit jaar heb ik het Beleidsvoornemen Binnenvisserij uitgebracht. Dit voornemen is voor advies aan de visserijsector (sport- en beroepsbinnenvisserij) en aan andere belanghebbende organisaties voorgelegd. Tevens is het ter informatie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij die het op 17 maart 1999 in een Algemeen Overleg heeft besproken.

up

datum
15-09-1999

kenmerk
Viss. 995968

bijlage

De reacties vanuit de sector en uit het Algemeen Overleg hebben ertoe geleid dat het voorgenomen beleid op een aantal punten is verhelderd en ook is aangepast. Door aanvullend overleg is hierbij gestreefd naar een zo goed mogelijke afstemming met de sector. De inhoud van de reacties op het Beleidsvoornemen en de wijze waarop LNV hiermee is omgegaan zijn weergegeven in een aparte rapportage, welke ook als bijlage is bijgevoegd.

Met het uitkomen van dit Besluit wordt tevens een begin gemaakt met het uitvoeren van het bij het Besluit behorende werkplan. Over de voortgang zal ik jaarlijks bij de begrotings-behandeling rapporteren.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Bijlagen:
1. Beleidsbesluit Binnenvisserij (PDF-formaat, 141 Kb) 2. Reacties op het beleidsvoornemen


Deel: ' Brief LNV inzake beleidsbesluit Binnenvisserij '
Lees ook