Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 19996159
datum
16-12-1999

onderwerp
Bestrijding van de iepziekte
(TRC 1999/6091) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen het antwoord op de vragen, gesteld door het lid Augusteijn-Esser (D66) inzake bestrijding van de iepziekte.


Ja.


De uitvalcijfers die het Iepenberaad hanteert zijn gebaseerd op gegevens van gemeenten en andere belanghebbenden. Ik heb geen reden om te twijfelen aan de juistheid van deze gegevens.


De verplichting tot het opruimen van zieke bomen is door veel gemeenten vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hierin een belangrijke coördinerende rol gespeeld. Voorts zijn per provincie coördinatoren voor de bestrijding van de iepziekte aangewezen. Mijn conclusie is dat gemeenten over een voldoende (wettelijk) instrumentarium beschikken.


De coördinatie en samenwerking tussen de belanghebbenden kan worden geoptimaliseerd. Het is daarom dat mijn ministerie het Iepenberaad voor de periode april 1998 - april 2000 een subsidie heeft verstrekt, gericht op het stimuleren van de coördinatie en samenwerking tussen andere overheden op het gebied van de bestrijding van de iepziekte. Zo is in enkele provincies gestart met het instellen van een betaalde vorm van ziekte-bestrijding (Iepenwacht) om de bestrijding op provinciaal niveau te verbeteren.

up

datum
16-12-1999

kenmerk
DL. 19996159

bijlage

5
In bepaalde situaties, bijvoorbeeld langs de grachten in grote steden, vertegenwoordigt de iep inderdaad een cultuurhistorisch belang. De ervaring leert dat in die situaties de bescherming van deze beplantingen op lokaal niveau een hoge prioriteit heeft.

6
De overheid heeft het beleid met betrekking tot de iepziekte in 1990 overgedragen aan lagere overheden als provincies en gemeenten. Ik voorzie vanuit mijn ministerie geen inzet van instrumenten anders dan gericht op het stimuleren van coördinatie en samenwerking tussen deze lagere overheden.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Brief LNV inzake bestrijding iepziekte '
Lees ook