Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DNW. 2001/748
datum
20-08-2001

onderwerp
Deelname Rijk aan Stichting Ontwikkeling De Venen doorkiesnummer

bijlagen
2

Geachte Voorzitter,

Mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Verkeer en Waterstaat doe ik mededeling van het mede-oprichten van de Stichting Ontwikkeling De Venen door de Staat.

Deze Stichting zal zich toeleggen op het realiseren van het op 1 juli 1998 vastgestelde plan van aanpak voor het gebied 'de Venen', waarvoor op 17 februari 1999 een convenant is getekend door een 27-tal partijen waaronder ondergetekende en bovengenoemde ministers. Het convenant vindt u als bijlage bijgevoegd.

up

datum
20-08-2001

kenmerk
DNW. 2001/748

bijlage

Aan de Stichting nemen alle convenantspartners deel. Zoals uit de conceptstatuten blijkt (als bijlage bijgevoegd) heeft de Stichting tot doel het organiseren van de uitvoering van het plan van aanpak, het coördineren van de activiteiten, het voorbereiden van de besluitvorming en het communiceren met de omgeving. Deelnemende partijen dragen geen bevoegdheden of verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak over aan de Stichting, maar gaan wel de inspanningsverplichting aan om in eigen huis voorwaarden te scheppen voor de uitvoering van het plan van aanpak.

Met de oprichting van de Stichting wordt een herkenbare organisatie met een eigen identiteit gevormd die bovendien een formele juridische status (rechtspersoonlijkheid) heeft. Tevens wordt met de oprichting van de Stichting beoogd een slagvaardige overlegstructuur en snelle besluitvorming te realiseren, teneinde de uitvoering van het plan van aanpak te bespoedigen en tevens continuïteit, sturing op samenhang, handhaving van de autonomie van partijen en flexibiliteit te waarborgen.

Het plan van aanpak is het gebiedsperspectief voor het Strategisch Groenproject Vinkeveen-Nieuwkoop en geeft daarmee uitwerking aan het rijksbeleid zoals is aangegeven in het Structuurschema Groene Ruimte. Het gebiedsperspectief is door de minister van VROM en ondergetekende in februari 1999 goedgekeurd.

Het plan van aanpak is tevens een nadere invulling van het Strategisch project Kerngebied De Venen uit de Nadere Uitwerking Vierde Nota / Plan van Aanpak ROM-beleid Groene Hart, welke is gebaseerd op het rijksbeleid zoals weergegeven in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Extra) en het Nationaal Milieubeleidsplan-plus.

Doel van het Strategisch Groenproject en de Nadere Uitwerking / ROM Groene Hart is het tot stand brengen van een samenhangend gebied voor natuur- en recreatieontwikkeling, waarbij in de blijvende landbouwgebieden wordt gestreefd naar handhaving en verdere versterking van een duurzame landbouw, en het bereiken van een water- en milieukwaliteit behorend bij de aanwezige of te realiseren functies.

Wij achten het van groot belang dat een zo breed mogelijk draagvlak zal ontstaan voor het plan van aanpak en de daaruit voortkomende vergaande functiewijziging in het gebied 'de Venen', opdat het rijksbeleid doorwerking vindt in dit gebied. Wij menen dat het Rijk door deelname aan de Stichting en daarmee voortzetting van zijn participatie aan het project De Venen zijn verantwoordelijkheid het beste tot uitdrukking kan brengen. In dat verband kan het Rijk ook een duidelijk stimulerende rol vervullen in het bij elkaar brengen van conflicterende partijen en het verkrijgen van het benodigde draagvlak. Daardoor kan het succes van het plan van aanpak in hoge mate worden vergroot. Het Rijk draagt niet bij in de kosten van de Stichtingsorganisatie anders dan dat capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied ingezet wordt in het kader van landinrichtingsactiviteiten.

Wij zijn dan ook voornemens vanuit onze departementen ambtelijk te participeren in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Stichting. In het Algemeen Bestuur nemen drie vertegenwoordigers van het Rijk deel namens de ministers van VROM, LNV en V&W. In het Dagelijks Bestuur zal één vertegenwoordiger namens de drie departementen deelnemen.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
(Niet in elektronische vorm beschikbaar)Deel: ' Brief LNV inzake deelname Stichting Ontwikkeling De Venen '
Lees ook