Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVA. 2002/2118
datum
03-07-2002

onderwerp
Follow MPA

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Op 27 juni jl. berichtten minister Borst en ik u over 3 varkensbedrijven in Noord-Brabant, waarbij MPA (Medroxyprogeteron Acetaat) was aangetroffen in voer en varkens. Door middel van deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de minister van Volks-gezondheid, Welzijn en Sport, over de nadere ontwikkelingen.

In het kader van het Nationaal Plan Hormonen en Overige Stoffen - waarover ik uw Kamer één keer per jaar verslag uitbreng - wordt ook gecontroleerd op het gebruik van MPA; tot nu toe is het resultaat van die controle steeds negatief geweest. Thans moet echter worden geconstateerd dat ook in de varkenssector de problematiek van het gebruik van verboden groeihormonen blijkt te spelen. Na de problemen met CAP in januari, waarover ik u toen berichtte (LNV- brief d.d. 23/1/2002), is hiermee een nieuw geval van het gebruik van een verboden stof in één van de agrosectoren aan het licht gekomen, en wel in een sector die tot nu toe van dit gebruik gevrijwaard leek te zijn. Ik vind dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. Het is immers ontoelaatbaar dat dieren, die uiteindelijk in het consumptie-circuit terechtkomen, met deze verboden stoffen worden behandeld. Ondernemers die zich hier aan schuldig maken, zetten het imago van de hele agrosector op het spel. De verscherping van de regels waar het gaat om verhoging van de strafmaat, die ik daarvoor in januari aankondigde, treedt binnenkort in werking. Daarmee kunnen overtreders harder worden aangepakt.

datum
03-07-2002

kenmerk
VVA. 2002/2118

bijlage

Inmiddels zijn er de afgelopen dagen nieuwe uitslagen bekend geworden, waaruit blijkt dat het brijvoeder met MPA, dat in eerste instantie in Noord-Brabant op drie vermeer-de-ringsbedrijven was aangetroffen, nu ook op andere mestvarkens- en vermeerderings-bedrijven in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Drente en Zeeland is gevonden. Deze zijn de afgelopen dagen door de AID onder toezicht geplaatst, zodat er op dit moment 29 bedrijven (merendeels mestvarkensbedrijven) onder toezicht staan. Gezien de nieuwe ontwikkelingen valt het zeker niet uit te sluiten dat nog een aantal andere mestvarkens- en varkensvermeerderingsbedrijven onder toezicht geplaatst zal worden. De bedrijven zullen onder toezicht blijven totdat duidelijk is aangetoond dat er geen MPA meer in voeder en varkens aanwezig is.
Het onderzoek is sinds de vorige rapportage van 27 juni sterk in omvang toegenomen en spitst zich momenteel toe op met mestvarkensbedrijven en diervoederbedrijven.

Eén van de mestvarkensbedrijven in Gelderland die onder toezicht is geplaatst, blijkt op 25 juni ongeveer 30-35 ton met MPA besmet brijvoeder naar een zusterbedrijf in Duitsland (Nordrhein-Westfalen) te hebben geëxporteerd. De varkens op dat bedrijf zijn daar vier dagen mee gevoerd, totdat het Duitse bedrijf vanuit Nederland over het brijvoeder werd geïnformeerd door de voederleverancier. De Duitse autoriteiten zijn hierover, alsmede over de in Nederland genomen maatregelen, geïnformeerd. De Europese Commissie en de lidstaten zijn over deze leverantie geïnformeerd via het Rapid Alert Systeem.

De algemene beleidslijn zal zijn dat de zogenaamde bewijslast in dergelijke en vergelijk-bare gevallen wordt omgekeerd: namelijk dat voer, dieren en producten verder verwerkt mogen worden als is aangetoond dat er geen MPA in aangetroffen is. Gezien de grote onderzoeksinspanning die op dit moment geleverd moet worden, zal ook gezocht worden naar onderzoekscapaciteit buiten Nederland (België).

Het is voor mij inmiddels wel duidelijk dat er geen sprake is van een toevallige verontreiniging met MPA. Het onderzoek, waarvoor de AID veel menskracht heeft vrijgemaakt, is erop gericht op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid te verkrijgen over de bron van deze besmetting. Hoewel er geen sprake is van gevaar voor de volks-gezondheid (wij meldden u dat vorige week al), geven bovengenoemde feiten toch reden tot grote zorg, gezien het uitdijende karakter van deze kwestie.

Zoals in mijn brief van 23/1/2002 (VVA/02 269/GM) al werd opgemerkt over de aanpak van illegale groeibevorderaars, moeten we voorkomen dat producten van dieren die met een verboden stof behandeld zijn, bij de consument terechtkomen. De departementen zullen samen met de Voedsel en Waren Autoriteit alles doen om verdere verspreiding van voeder en varkens(producten) met MPA te vóórkomen.

Uiteraard zal ik u zo spoedig mogelijk van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

up Reageren
Homepage

---

Deel: ' Brief LNV inzake Follow MPA '
Lees ook