Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
GRR. 991567
datum
16-12-1999

onderwerp
Permanente bewoning op recreatieterreinen
TRC 1999/6414
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Mede namens minister Pronk ontvangt u hierbij mijn reactie op de brief van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn van 6 oktober jl. over permanente bewoning van recreatieterreinen. Ik deel de mening van minister Pronk, zoals hij die kenbaar heeft gemaakt bij het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie voor VROM op 16 sept. jl., dat permanente bewoning van recreatieterreinen uit het oogpunt van ruimtelijke ordening ongewenst is en dat maatregelen moeten worden genomen om dit tegen te gaan. Het gaat hier om een al langere tijd bestaand en complex vraagstuk dat vanuit verschillende invalshoeken (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, recreatie, handhaving en fiscale zaken) moet worden benaderd. Dat betekent dat ik op korte termijn ambtelijk overleg start met de departementen van VROM, Justitie, Financiën en BZK teneinde verschillende opties voor oplossingen in beeld te krijgen. Met de gemeente Apeldoorn en de VNG wil ik afzonderlijk nagaan of die opties toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke werkzaamheden. Ik wil voor de oplossing van het probleem verkennen welke opties de ons beschikbare wetten bieden en nagaan of er opties zijn voor doeltreffende nieuwe instrumenten. Minister Pronk en ik streven ernaar om in de eerste helft van volgend jaar duidelijkheid te verschaffen over de te volgen koers.

Het inhoudelijke antwoord op de brief van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn aan mij kan ik op dit moment nog niet geven. Zodra ik met mijn collega's van VROM, Justitie, Financiën en BZK overeenstemming heb bereikt over de oplossing van de problematiek, ontvangt u nader bericht. Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn en de VNG heb ik van deze lijn op de hoogte gesteld.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Brief LNV inzake permanente bewoning op recreatieterreinen '
Lees ook