expostbus51


Ministerie LNV
https://www.minlnv.nl

Problematiek Varkenshouderij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 's-GRAVENHAGE

26 februari 1999

Geachte voorzitter,

Hierbij wil ik u informeren over de reactie van het Kabinet op het vonnis in kort geding van de president van de Haagse rechtbank inzake de Wet herstructurering varkenshouderij en de daaruit voortvloeiende stappen die het Kabinet zet. Daartoe behoort het verder voortzetten van het flankerende beleid (o.a. opkoopregeling) om daarmee de noodzaak van de in de wet vastgelegde tweede generieke korting zoveel mogelijk te verkleinen.

Het vonnis en de eerste generieke korting

Bij vonnis van 23 februari jl. (bijgevoegd) heeft de president van de arrondissementsrechtbank te .s-Gravenhage uitspraak gedaan in het kort geding, ingesteld door de vereniging Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en 14 individuele varkenshouders, tegen de Staat der Nederlanden met betrekking tot de (toepassing van) de Wet herstructurering varkenshouderij.

De president heeft - kort gezegd - geoordeeld dat de hoofdstukken II tot en met IV van de wet ten aanzien van de leden van de NVV en de eisende individuele varkenshouders buiten toepassing moeten blijven totdat, hetzij in de bodemprocedure is beslist dat de wet niet in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, hetzij is voorzien in een adequate schadevergoedingsregeling.

Wat de directe gevolgen van het vonnis van de president betreft, wijs ik er allereerst op dat haar oordeel de geldigheid van de wet als zodanig niet raakt. Alle varkenshouders in Nederland beschikken derhalve over een varkensrecht, ook de eisers bij de onderhavige procedure. Het is evenwel niet meer mogelijk de bepalingen inzake het varkensrecht jegens hen te handhaven. Dit betekent dat de betrokken bedrijven niet gehouden kunnen worden aan een uit de wet voortvloeiend plafond voor het aantal te houden dieren. Voor wat betreft de bedrijfsomvang zijn slechts de algemene milieuvoorschriften, waaronder met name de inrichtingseisen op grond van de Wet milieubeheer, van toepassing.

Dit geldt vanaf betekening, aangezien de uitspraak van de president geen terugwerkende kracht heeft.

Buiten toepassing verklaring maakt actief handelen van de overheid m.b.t. de relevante hoofdstukken onmogelijk. Concreet betreft dit de toepassing van regels aangaande de handhaving van het verbod meer varkens te houden dan het varkensrecht, aangaande de registratie bij verhandeling en afroming van varkensrechten en m.b.t. het doorhalen van varkensrechten bij opkoop.
Het vonnis heeft geen betekenis voor de registraties en doorhalingen van varkensrechten die al hebben plaatsgevonden.

De Staat zal spoedappèl instellen bij het Gerechtshof Den Haag tegen het gewezen vonnis in kort geding.

Maatregelen ter uitvoering van het vonnis

Ik meen op volgende wijze uitvoering te moeten geven aan de rechterlijke uitspraak.
Ik acht het ongewenst dat er onduidelijkheid bestaat over de ingetreden situatie. Zeker voor zover deze de doelstellingen voor de totale herstructurering van de varkenshouderij en het behalen van de milieudoelstellingen aantast.

Bovendien is het ongewenst, dat het plafond van het maximum aantal in Nederland te houden varkens voor onbepaalde tijd buiten werking zou treden en dat verhandeling en opkoop van rechten niet mogelijk zou zijn. Dit stelt de doelstellingen voor de brede herstructurering van de varkenshouderij te zeer in de waagschaal.
Om die reden heb ik maatregelen voorbereid, die passen binnen de uitspraak in kort geding en die erop gericht zijn:
- rechtszekerheid te scheppen voor alle betrokkenen, zowel varkenshouders als overheid;

- het herstructureringsproces verder te ondersteunen;
- de werking van het stelsel van varkensrechten in stand te houden.

Mede gelet op de uitkomst van de hiervoor bedoelde procedure in kort geding, heb ik een wetsvoorstel voorbereid dat er op gericht is het effect van de eerste korting uit te stellen totdat terzake in de bodemprocedure duidelijkheid is verkregen. Het wetsontwerp stuur ik volgende week om spoedadvies naar de Raad van State.

Met het opschorten van de eerste generieke korting en met het daarmee voldoen aan de uitspraak in kort geding, kan toepassing en handhaving van het stelsel van varkensrechten en het daarbij behorende plafond blijven plaatsvinden. Even belangrijk is dat ondernemers gebruik kunnen blijven maken van de binnen het flankerend beleid vastgestelde regelingen met betrekking tot opkoop en verhandeling.

De tweede korting

De wetssystematiek voorziet in een tweede korting van 15% per 1-1-2000.

Individuele ondernemers kunnen via aangepaste veevoeding, leidend tot een lagere fosfaat- nitraatbelasting, 5% daarvan afwenden. De voorbereiding van een amvb die de realisering daarvan beoogt, verloopt in samenspraak met het bedrijfsleven voorspoedig. Naar verwachting zal dit deel van de korting langs deze weg voor het overgrote deel kunnen worden voorkomen.
Naast deze individuele korting geldt een generieke korting van 10%.

De wetssystematiek voorziet erin dat deze tweede generieke korting van 10% lager kan uitvallen als gevolg van het opkopen van rechten door de overheid en het bij verhandeling afromen van rechten. Geconstateerd kan worden dat de systematiek van de wet succesvol is. Per 22 februari jl. zijn ruim 480.000 varkensrechten uit de markt gegaan door opkoop en afroming. Om de tweede korting geheel te voorkomen zullen nog ca. 500.000 varkensrechten uit de markt moeten verdwijnen. Ik ben voornemens terzake met de sector overleg te plegen.
Gezien de voorspoedige resultaten meen ik dat deze activiteiten door moeten kunnen gaan. De huidige financiële middelen daarvoor zijn nagenoeg uitgeput. Het Kabinet is bereid aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor een voortzetting van dit flankerend beleid.
Gelet op het voorspoedige verloop van opkoop en afroming acht ik de kans aanwezig dat hiermee eind 1999 deze 500.000 rechten uit de markt zijn verdwenen. Niettemin meen ik dat het verstandig is enige flexibiliteit in de einddatum, zoals die in de wet is vastgelegd, aan te brengen, teneinde enige uitloop mogelijk te maken. Daarom beoog ik de wet zodanig te wijzigen dat de tweede generieke korting flexibel wordt doorgevoerd. Oogmerk is dat deze korting vervalt zodra in de periode van 1-1-2000 tot en met 31-12-2001 de daarvoor benodigde rechten uit de markt zijn genomen.

Samenvattend is door deze maatregelen de situatie als volgt:

. het stelsel van varkensrechten blijft overeind en wordt gehandhaafd;

. het effect van de 1e generieke korting van 10 % wordt vanaf heden opgeschort totdat de verenigbaarheid met het internationale recht door de rechter is vastgesteld;

. de verhandeling van varkensrechten met bijbehorende afroming, de opkoop van varkensrechten en de andere flankerende maatregelen vinden doorgang;

. het streven is de 2e generieke korting volledig in te vullen door de opbrengst van opkoop en afroming, zodat deze korting daarmee feitelijk als generieke maatregel zal vervallen;

. de animo van de varkenshouders om de individueel 5% korting via het voerspoor te voorkomen wettigt de verwachting dat dit traject succesvol wordt afgerond;

. om een en ander te realiseren is een beperkte wijziging van de Wet herstructurering varkenshouderij noodzakelijk.

Dit geheel is er op gericht de voortgang van een herstructurering van de varkenshouderij overeenkomstig de gestelde beleidsdoelstellingen te verzekeren.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

drs. H.H. Apotheker

26 feb 99 15:03

Deel: ' Brief LNV inzake problematiek varkenshouderij '
Lees ook