Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Overzicht van de correspondentie met het parlement Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DZW. 991558
datum
02-06-1999

onderwerp
De vestiging van glastuinbouw in Cromstrijen
(TRC 99/15028) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer doe ik u hierbij toekomen de antwoorden op vragen, ter aanvulling op vragen van de leden Geluk en Verbugt (beiden VVD) gesteld door het lid Van Gent (Groen Links) over 'de vestiging van glastuinbouw in Cromstrijen'.

1 en 3 Ik heb in de beantwoording van vragen van de leden Geluk en Verbugt (beiden VVD) eerder aangegeven dat naast mogelijkheden voor het gebruik van restwarmte en CO2 ook andere factoren (criteria) van belang zijn bij het nemen van een zorgvuldig besluit over de vestiging van glastuinbouw in Cromstrijen. Factoren als behoud van waardevol landschap, ontsluiting en maatschappelijke draagvlak zal ik in de besluitvorming betrekken. Met het oog op de voortgang van de herstructurering van de sector is het echter van belang dat tijdig geschikte locaties voor hervestiging van glastuinbouw beschikbaar zijn. Daarom is voortvarendheid geboden bij het maken van de noodzakelijke zorgvuldige afweging. Het kabinet streeft er naar om voor het zomerreces van de Kamer een besluit te nemen.


Beschikbare alternatieven zal ik serieus in de overweging betrekken.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

drs. H.H. Apotheker

Deel: ' Brief LNV inzake vestiging glastuinbouw in Cromstrijen '
Lees ook