Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
trc.jz/ 1999/7433
datum
16-07-1999

onderwerp
problematiek varkenshouderij; voorstel Tijdelijke wet varkensrechten doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In vervolg op mijn brief van 28 juni 1999 over de problematiek van de varkenshouderij (kamerstukken II 1998/99, 25 448, nr. 34), bericht ik u dat de ministerraad heeft besloten H.M. de Koningin te verzoeken het voorstel voor de Tijdelijke wet varkensrechten niet bij de Tweede Kamer in te dienen. Het daartoe strekkende nader rapport zal volgens de ge-bruikelijke procedure openbaar worden gemaakt, tezamen met het advies van de Raad van State, het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.

up

datum
16-07-1999

kenmerk
trc.jz/1999/7433

bijlage

Zoals ik in de brief van 28 juni jl. aangaf, kan de door mijn ambtsvoorganger in procedure gebrachte Tijdelijke wet varkensrechten niet leiden tot herstel van het plafond voor het aantal varkens. Dit omdat in die wet onmiddellijk werd aangesloten bij het uitbreidings-verbod van artikel 15 van de Wet herstructurering varkenshouderij (Whv). Dat verbod moet - als gevolg van de uitspraak van het gerechtshof te 's-Gravenhage d.d. 10 juni 1999 in het spoedappèl in de zaak NVV/Staat - nog steeds buiten toepassing blijven. Voor aan-sluiting bij de bestaande verbodsbepaling van de Whv is destijds besloten met het oog op behoud van de mogelijkheid tot handhaving van het plafond met terugwerkende kracht tot 23 februari 1999, de datum waarop de president van de rechtbank te 's-Gravenhage gebood om de hoofdstukken II tot en IV van de Whv ten aanzien van leden van de NVV buiten toepassing te laten. Het wetsvoorstel bevatte overigens ook geen voorziening voor de bij invoering van de Whv vervallen latente ruimte, welke voorziening thans - in het licht van de hofuitspraak - onontkoombaar lijkt.

Inmiddels is - ter vervanging van de Tijdelijke wet varkensrechten - het in de brief van 28 juni jl aangekondigde voorstel voor een interimwet (de Tijdelijke wet beperking omvang varkenshouderij) om advies naar de Raad van State gezonden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


Deel: ' Brief LNV inzake voorstel tijdelijke wet varkensrechten '
Lees ook