Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV inzake wegvervoer voor agrarische producten
Gemaakt: 11-4-2000 tijd: 9:38


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

's-Gravenhage, 6 april 2000

onderwerp:

EFFORRT

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief waarin u verzoekt om een reactie op de brief van EFFORRT aan de vaste Commissie van LNV, kan ik u het volgende mededelen.

Met de Stuurgroep EFFORRT ben ik van mening dat het dringend noodzakelijk is dat er hoogwaardige alternatieven voor het wegvervoer van (verse) agrarische producten op de Europese markt worden ontwikkeld. Toenemende congestie op de wegen en stringente regelgeving in de vorm van onder andere rijverboden in het weekend en `s nachts maken dat het steeds moeilijker wordt om via het wegvervoer aan de toenemende eisen van de grote Europese supermarktketens te voldoen. Dit vraagt om de ontwikkeling van alter-natieve vervoersmodaliteiten die zijn afgestemd op de hoge eisen vanuit de versmarkt en die tevens een minder grote belasting betekenen voor de leefomgeving. Hoogwaardig railvervoer over lange afstanden in combinatie met fijndistributie over de weg in het voor- en natraject kan hiervoor een oplossing bieden. EFFORRT probeert vanuit de markt het aanbod van hoogwaardig railvervoer op gang te brengen.

EFFORRT wordt door mij dan ook als een belangrijk initiatief beschouwd. Voor het eerst wordt vanuit producenten en handel - de vragende partijen in de vervoersmarkt - naar alternatieven voor het traditionele wegvervoer gezocht. Vanaf het begin heb ik dit initiatief, samen met mijn collega's van Verkeer en Waterstaat en Economische zaken ondersteund met een startsubsidie van fl.
150.000,--. Daarnaast is voor de ontwikkeling van de Overnight Express Milaan vanuit het Stimuleringskader een bijdrage van fl. 775.415,-- beschikbaar gesteld. Deze combitrein (personen/goederen) dient als pilot voor een Europees netwerk van snelle, frequente en betrouwbare treinverbindingen voor verse agrarische producten. Voor investeringen in materieel, zoals geconditioneerde wissel-laadbakken, en overslagfaciliteiten kan EFFORRT gebruikmaken van de reguliere subsidie-regelingen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Ook op andere terreinen, zoals het vormen van het netwerk van betrokken marktpartijen en de toelating van spoorwegmaterieel, wordt dit initiatief - wanneer noodzakelijk - door de betrokken departementen ondersteund.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief LNV over wegvervoer voor agrarische producten '
Lees ook