Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Overzicht van de correspondentie met het parlement

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
N/994771
datum
03-09-1999

onderwerp
Sluiting jacht op ganzen, meerkoeten en smienten doorkiesnummer

bijlagen
2

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de brieven gericht aan Vogelbescherming en LTO Nederland in verband met de sluiting van de jacht op meerkoeten, smienten en ganzen. De regeling opening en sluiting van de jacht zal daartoe worden gewijzigd. Spoedig zal publicatie in de Staatscourant plaatsvinden.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlagen:
1. Brief aan LTO-Nederland
2. Brief aan Vogelbescherming Nederland

LTO-Nederland
t.a.v. dhr. ing. D. Duijzer
Postbus 29773
2502 LT Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
N/99/4640
datum
03-09-1999

onderwerp
sluiting jacht ganzen en smienten doorkiesnummer

bijlagen

Geachte heer Duijzer,

In bovenvermelde brief heeft u gereageerd op een verzoek van De Vogelbescherming om, vooruitlopend op inwerkingtreding van de Flora- en faunawet, reeds dit jaar de jacht op ganzen, smienten en meerkoeten te sluiten.

In antwoord op uw verzoek deel ik u het volgende mede.

Omtrent uw verzoek heb ik advies ingewonnen bij het Faunafonds. Het Faunafonds heeft mij in zijn brief van 11 augustus 1999, kenmerk FF/1999/5, medegedeeld er geen bezwaren in te zien dat op de inhoud van de Flora- en faunawet vooruit wordt gelopen. Het bestuur adviseert de jacht op genoemde soorten voor het jachtseizoen 1999/2000 te sluiten. Het bestuur heeft daarbij echter wel aangetekend dat het beleid ruimte moet laten voor het verlenen van vergunningen voor het bestrijden van schade.

Mede op grond van het advies van het Faunafonds heb ik besloten de jacht op grauwe ganzen, rietganzen, kolganzen, smienten en meerkoeten te sluiten. Effectuering van dit besluit is voorzien in week 36.

Over de wijze waarop uitwerking wordt gegeven aan het advies ruimte te bieden voor bestrijding van schade beraad ik mij nog. Bij de uitwerking van dat beleid zal ik uw organisatie betrekken.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Vogelbescherming Nederland
t.a.v. de heer drs E.A.J. Wanders
Postbus 925
3700 AX Zeist
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
N/99/4482
datum
03-09-1999

onderwerp
sluiting jacht ganzen, smienten en meerkoeten doorkiesnummer

bijlagen

Geachte heer Wanders,

In uw bovenvermelde brief heeft u gevraagd om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet, reeds dit jaar geen geopende jachttijd vast te stellen voor ganzen, smienten en meerkoeten. U refereert hierbij aan de vertraging die is opgetreden bij de implementatie van de wet.

In antwoord op uw verzoek deel ik u het volgende mede.

Omtrent uw verzoek heb ik advies ingewonnen bij het Faunafonds. Het Faunafonds heeft mij in zijn brief van 11 augustus 1999, kenmerk FF/1999/5, medegedeeld er geen bezwaren in te zien dat op de inhoud van de Flora- en faunawet vooruit wordt gelopen. Het bestuur adviseert de jacht op genoemde soorten voor het jachtseizoen 1999/2000 te sluiten. Het bestuur heeft daarbij echter wel aangetekend dat het beleid ruimte moet laten voor het verlenen van vergunningen voor het bestrijden van schade.

Mede op grond van het advies van het Faunafonds heb ik besloten de jacht op grauwe ganzen, rietganzen, kolganzen, smienten en meerkoeten te sluiten. Effectuering van dit besluit is voorzien in week 36.

Over de wijze waarop uitwerking wordt gegeven aan het advies ruimte te bieden voor bestrijding van schade beraad ik mij nog. Bij de uitwerking van dat beleid zal ik uw organisatie betrekken.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Brief LNV Sluiting jacht ganzen, meerkoeten en smienten '
Lees ook