Tweede Kamer der Staten Generaal


24124000.099 brief min vws inzake de evaluatie regeling hulpmiddelen 1
996

Gemaakt: 16-12-1999 tijd: 23:55


2


24124 Kostenbeheersing in de zorgsector

nr. 99 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 december 1999

Tijdens het Algemeen Overleg van 10 februari 1999 met de vaste commissie voor Volksgezondheid inzake de medische hulpmiddelen (24124, nr. 86), heb ik toegezegd dat er een evaluatie zal plaatsvinden van de wijziging Regeling hulpmiddelen 1996 die per 1 april is ingegaan. Het College voor zorgverzekeringen heeft op 25 november 1999 het rapport: "Eerste evaluatie wijziging Regeling hulpmiddelen met ingang van 1 april 1999" uitgebracht. Hiermee doe ik u een exemplaar van dit rapport toekomen. *)

Het College concludeert in deze eerste evaluatie dat de periode van 1 april 1999 tot


1 oktober 1999 te kort is om alle (structurele) effecten van de gewijzigde regelgeving in kaart te brengen. Ook de vraag of de gewijzigde regelgeving leidt tot een inbreuk op het menswaardig deelnemen aan de samenleving van bepaalde groepen verzekerden is moeilijk te beantwoorden. Voor een deel is namelijk nog onduidelijk of de gesignaleerde knelpunten voortkomen uit gewenning aan veranderingen of een structureel karakter hebben.

Zoals ik aankondigde tijdens de behandeling van de zorgnota heb ik de aanbevelingen die in het evaluatierapport worden genoemd overgenomen. Hiertoe heb ik de Regeling hulpmiddelen 1996 per 1 januari 2000 conform gewijzigd. Een afschrift van deze wijziging treft u hierbij aan.*) Hoewel sommige knelpunten niet direct voortvloeien uit de aanpassingen die per 1 april 1999 zijn ingevoerd, vind ik het van essentieel belang dat ook deze knelpunten worden opgelost.

Het College doet de volgende aanbevelingen:

? de gazen en afvalzakjes die gebruikt worden door stomadragers in de Regeling hulpmiddelen op te nemen;

? de aanspraak op incontinentiemateriaal uit te breiden met onderleggers op stoelformaat voor incontinenten die voor verschoning van het incontinentiemateriaal afhankelijk zijn van derden;

? de jeugdige diabeten tot de leeftijd van 18 jaren uit te zonderen van de in de regeling opgenomen gebruiksnorm voor teststrips.

Ik onderschrijf de conclusies van het College en zijn voornemen om een tweede evaluatie uit te voeren over de periode 1 oktober 1999 tot 1 april 2000 om diepgaander op een aantal aspecten in te kunnen gaan. Tevens zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de gewijzigde regelgeving per 1 juli 1999 ten aanzien van de hoortoestellen.

Vooralsnog kan niet worden geconcludeerd dat de stijging van de geschillen op hulpmiddelengebied voortvloeit uit de wijziging van de regeling. In de vervolgevaluatie zal hier meer aandacht aan worden besteed. Het College voor Zorgverzekeringen verwacht in juni 2000 het vervolgrapport te kunnen uitbrengen.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief minister Borst over evaluatie regeling hulpmiddelen '
Lees ook