21501002.322 brief min buza t.g.v. de samenvatting van het programma p ortugees voorzitterschap Gemaakt: 6-1-2000 tijd: 9:4 RTF


21501-02 Algemene Raad

nr. 322 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 decemeber 1999

Met deze brief wil ik u informeren over de voornemens van Portugal tijdens zijn Voorzitterschap van de EU, dat het op 1 januari zal overnemen van Finland. De voornemens van het Portugese Voorzitterschap zijn neergelegd in het voorzitterschapsprograma, dat op 16 december in Brussel werd gepresenteerd. De volledige Engelstalige tekst van het programma is als bijlage bijgevoegd *). Zodra deze beschikbaar komt, ontvangt u ook de Nederlandse versie.

Samenvatting

Het Voorzitterschapsprogramma legt sterk de nadruk op interne ontwikkelingen van de Unie en het uitbreidingsproces. De meeste Portugese initiatieven liggen op het gebied van sociale cohesie, economische ontwikkeling en werkgelegenheid (geconcentreerd rond de bijzondere Europese Raad over dit onderwerp in maart, de zgn. Innovatie-top), criminaliteits- en drugsbestrijding, en consumentenbescherming en gezondheid. Verder zal de agenda worden gedomineerd door de onderhandelingen met de dertien kandidaat-Lidstaten, alsmede de IGC. Bijzondere Portugese initiatieven op deze gebieden, anders dan verdere uitvoering geven aan de besluiten van Helsinki, worden niet verwacht. Ook op het terrein van het GBVB en EVDB zal het Portugese Voorzitterschap opvolging geven aan de besluiten van de Europese Raden van Keulen en Helsinki. Het voorzitterschap van de WEU, dat ook door Portugal vervuld zal worden vanaf 1 januari, draagt bij aan het Portugese streven om op dit terrein een consistent beleid te voeren.

In het hoofdstuk externe betrekkingen krijgen Afrika, Oost-Timor, het Middellandse Zeegebied en de Balkan de meeste aandacht. Verder zal aandacht worden besteed aan de relatie met Latijns-Amerika. Naast de Rio-, San José- en Andesgroep, Mercosur en Chili, alsmede Mexico, wordt ook Cuba in dit verband met name genoemd.

Prioriteiten

In het eerste hoofdstuk van het programma worden de Portugese prioriteiten uiteen gezet. Allereerst zijn dat de uitbreiding en de institutionele hervormingen. De IGC zal worden gestart en aandacht zal worden geschonken aan het nauwer betrekken van nationale parlementen bij de Europese integratie, om de legitimiteit en acceptatie door de burgers van de Unie van regelgeving die hen rechtstreeks raakt te verhogen.

Een volgende prioriteit ligt in het versterken van GBVB en EVDB. Portugal zal opvolging geven aan de conclusies van Keulen en Helsinki om de Unie in staat te stellen militaire en non-militaire crisispreventietaken uit te oefenen. Het feit dat Portugal ook het WEU-voorzitterschap zal bekleden, zal de Portugezen sterken in hun streven naar een samenhangende Europese defensie- en veiligheids-dimensie, waarbij de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB een belangrijke rol zal spelen.

De Portugese prioriteiten liggen verder op de gebieden werkgelegenheid, economische hervormingen en sociale cohesie, waarover de bijzondere Europese Raad van Lissabon (de 'Innovatie-top') zich zal buigen in maart. Bij het thema innovatie speelt het midden-en kleinbedrijf een belangrijke rol. In het voorzitterschapsprogramma wordt gesteld dat de Unie in staat moet zijn meer en betere banen te creëren, en tevens in staat moet zijn de sociale cohesie te vergroten. Dit punt is door de Portugese minister van buitenlandse zaken Jaime Gama herhaald bij de presentatie van het voorzitterschapsprogramma in Brussel.

Tijdens het Portugese Voorzitterschap zal tevens prioriteit toegekend worden aan de follow-up van de bijzondere Europese Raad van Tampere. In dat verband zal aandacht worden besteed aan het 'scorebord' van Tampere, waarmee de Commissie regelmatig de Raad informeert over de voortgang van in Tampere gemaakte afspraken. Bovendien zal bijzondere aandacht worden besteed aan kwesties van asiel en migratie en zal een aantal initiatieven worden ontplooid op het gebied van criminaliteits- en drugsbestrijding. De laatste prioriteit die in het programma genoemd wordt is die van de gezondheid en voedselveiligheid. Dit aspect, dat zowel binnen de Unie als in verband met de WTO regelmatig aan de orde is, vergt een gecoördineerde aanpak, gebaseerd op het Witboek van de Commissie van eind 1999. Het Voorzitterschap zal hierover rapporteren aan de Europese Raad van Feira.

Interne dimensie

In dit hoofdstuk wordt een groot aantal prioriteiten verder uitgewerkt. Financiën en economie, met name consolidatie van de EMU, voorbereiding van de Brede Economische Beleidsrichtlijnen en de uitwerking daarvan, krijgen bijzondere aandacht. Op het terrein van de interne markt wil het Voorzitterschap voortgang boeken in het Cardiff-proces, de strategie voor de interne markt en het functioneren van de interne markt. Daarnaast zal een verdieping van de dialoog met het midden-en kleinbedrijf en met de burger worden nagestreefd. Op het gebied van sociale aangelegenheden wil het Voorzitterschap met name voortgang boeken op de terreinen werkgelegenheid, sociale cohesie, waaronder de ontwikkeling van sociale minimum-normen, en de toekomst van sociaal beleid.

Verder wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan landbouw en visserij, milieu en de follow-up van de VN Klimaatconferentie, onderwijs en jeugd, cultuur en audiovisuele zaken (waarbij de europese film wordt genoemd), transport (waaronder aandacht voor ongelukken op de weg) en telecommunicatie. De reeds genoemde terreinen gezondheid en consumentenbescherming worden bovendien verder uitgewerkt.

Externe dimensie

In dit hoofdstuk ligt, zoals reeds werd aangestipt, de nadruk allereerst op Afrika en ontwikkelingssamenwerking. Het Voorzitterschap wil tijdens de informele OS-Raad eind januari een 'nieuw partnerschap tussen de EU en Afrika' bespreken. Verder zullen de EU-ACS onderhandelingen moeten worden afgerond.

Daarnaast zal het Voorzitterschap bijzondere aandacht besteden aan de Mediterrane buren in het kader van het Barcelona-proces. Het heeft te dien einde een aantal ministeriële bijeenkomsten en conferenties van de Mediterrane landen voorzien in de eerste helft van 2000. In de relatie met Latijns-Amerika zal aandacht worden besteed aan de follow-up van de Top van EU en Latijns-Amerikaanse en Caribische landen in Rio de Janeiro (juni 1999), en zal de dialoog met Cuba actief worden onderhouden. In Azië ligt de prioriteit bij Oost-Timor en Indonesië, en daarnaast zal het Voorzitterschap een actieve rol spelen in de voorbereidingen van de derde ASEM-top (Seoul, oktober 2000). Op de Balkan wil het Voorzitterschap zich inzetten om de basiscondities te vervullen waardoor de landen in de regio dichterbij de Europese structuren worden gebracht. Speciale aandacht zal in dat verband worden geschonken aan Kosovo.

Tenslotte worden in dit hoofdstuk de Transatlantische betrekkingen heel kort aangestipt, en wordt aandacht geschonken aan Oost-Europa en Centraal-Azië, de noordelijke dimensie, mensenrechten, internationale organisaties en de WTO.

De Minister van Buitenlandse Zaken

J.J. van Aartsen

*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief minister BuZa over Portugees voorzitterschap EU '
Lees ook