Tweede Kamer der Staten Generaal

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de voorzitter van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 februari 2000

Onderwerp

Kamervragen.

Geachte voorzitters,

Naar aanleiding van uw verzoek, van 26 januari 2000, kenmerk 2000/2/VROM, om nadere informatie over de voortgang met betrekking tot de export van schepen bestemd voor de sloop, deel ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), het volgende mee.

In december 1999 is tijdens de vijfde Conferentie van Partijen bij het Verdrag van Bazel besloten dat het secretariaat van het Verdrag van Bazel, in samenwerking met IMO/MEPC, technische richtlijnen gaat ontwikkelen voor het slopen van zeeschepen. Bovendien is besloten dat de juridische aspecten onder het verdrag van Bazel in relatie tot gehele of gedeeltelijke ontmanteling van schepen in werkgroepen zullen worden besproken. Bij brief van 17 januari 2000, Kamerstuk 1999-2000, 26800 XI, nr. 51, heeft de minister van VROM verslag gedaan van deze vijfde Conferentie van Partijen. In dit verslag zijn onder andere de resultaten van de conferentie ten aanzien van sloopschepen kort belicht. In aanvulling daarop doe ik u bijgaand het in december 1999 uitgebrachte rapport «The financial aspects of dismantling ships» toekomen. Dit rapport is ter inzage gelegd tijdens genoemde conferentie.

Wat betreft de inzet van Nederland in de Internationale Maritieme Organisatie kan ik u melden dat Verkeer en Waterstaat in december 1999 twee documenten heeft ingediend bij de Marine Environment Protection Committee (MEPC) van de IMO, te weten een informatief paper met de resultaten van de Ship Recycling Summit van juni 1999, en een document over `ship recycling', dat zal worden behandeld tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van MEPC in maart a.s.

In laatstgenoemd document wordt een spoedige aanpak van het probleem door IMO bepleit, en worden de volgende oplossingsrichtingen geschetst:

? ontwikkeling van technische en organisatorische richtlijnen voor slopen die aansluiten bij behoefte in de bestaande praktijk, in samenwerking met het secretariaat van het Verdrag van Bazel (afvalstoffen) en de maritieme- en sloopindustrie,

? ontwikkeling van preventieve maatregelen (bijvoorbeeld ecodesign, stimuleren ontwikkeling en toepassing van alternatieven voor gevaarlijke stoffen in scheepsconstructies),

? verbetering sloopfaciliteiten ter plaatse, opzetten van een internationaal technologie-programma (en implementatie van een bestaande MEPC-resolutie inzake technologische ondersteuning ship recycling landen),

? onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak van een financieel instrumentarium voor sloopschepen; een en ander in aansluiting op het eerder genoemde vooronderzoek financieel instrumentarium.

Bijgaand doe ik u beide MEPC-documenten toekomen.

Daarnaast vindt, op nationaal niveau, regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers uit de Nederlandse industrie (scheepvaartbedrijven, scheepsbouw- en sloopbedrijven, universiteiten, etc.) om te bezien op welke wijze deze partijen bij kunnen dragen aan het vinden van bovengenoemde oplossingen, en op welke wijze de Nederlandse overheid initiatieven uit de markt om te komen tot milieuvriendelijker slooptechnieken en -omstandigheden kan ondersteunen.

Tenslotte kan ik u melden dat in internationaal, bilateraal verband, gewerkt wordt aan het op de internationale agenda houden van het onderwerp, en het realiseren van een effectieve aanpak. Hiertoe vinden regelmatig, op ambtelijk en ministerieel niveau, gesprekken plaats met vertegenwoordigers uit diverse betrokken landen.

Ik verwacht hiermee u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

N.B. Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar. Kopie gezonden aan de leden van de commissie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief minister Netelenbos (VW) over export van schepen '
Lees ook