Tweede Kamer der Staten Generaal

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Genaraal

's-Gravenhage, 21 februari 2000

Onderwerp

Ongeval met de «Erika».

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van uw verzoek van 21 januari 2000 zend ik u hierbij mijn reactie op de problematiek die de heer IJssel de Schepper naar voren brengt in zijn brief van

4 januari 2000.

In mijn brief van 13 juli 1999, naar aanleiding van een eerdere brief van de heer IJssel de Schepper, heb ik aangegeven dat het huidige Internationale Metingsverdrag van 1969 als een belangrijke verbetering beschouwd wordt, ook uit veiligheidsoptiek, ten opzichte van de verschillende oude metingsvoorschriften. Nadrukkelijk werd daarbij vermeld dat veiligheidsbepalingen niet in het metingsverdrag zijn opgenomen maar in andere internationale instrumenten zoals het «Internationale Verdrag voor de bescherming van mensenlevens op zee» (SOLAS) en het «Internationale Vrijboordverdrag» (ILLC).

Met verbazing heb ik kennis genomen van de suggestie in de brief «Keep your heads and poops high» dat de ramp met de «Erika» is toe te schrijven aan de huidige praktijk van scheepsmeting. Die suggestie loopt vooruit op de conclusies van het onderzoek naar de oorzaken van de ramp welke nog wel enige tijd op zich zullen laten wachten.

De groep van de heer IJssel de Schepper blijkt de mening toegedaan dat de huidige voorschriften ten aanzien van de hoogte van de boeg en de kampanje onvoldoende zijn evenals de langsscheepse sterkte van schepen. Reeds in mijn eerdere correspondentie wees ik er op dat een internationale groep werkt aan een herziening van het Internationale Vrijboordverdrag. Mocht er een noodzaak zijn de hoogte van de bak en kampanje aan te passen dan zal die groep daar zeker voorstellen voor ontwikkelen. Nederland is volop betrokken bij die werkzaamheden.

De sterkte van de scheepsconstructie is een zaak die voornamelijk wordt behandeld door zogenaamde klassebureaus. De toonaangevende internationale klassebureaus hebben zich verenigd onder een koepelorganisatie (IACS). De kwalitatief hoge constructiestandaard van die bureaus wordt in de Internationale Maritieme Organisatie meestal als ijkpunt aangewezen. Er bestaat thans dan ook geen zorg over de constructiestandaard voor nieuwe schepen maar juist over de handhaving van een voldoende standaard naarmate een schip ouder wordt. Voor dit doel zijn in internationaal verband verzwaarde inspecties procedures voor verschillende categorieën van schepen ingesteld.

In de afgelopen jaren is veelvuldig contact geweest tussen leden van de groep IJssel de Schepper en ambtenaren van mijn ministerie. In de loop der tijd is de samenstelling van die groep gewijzigd en in de afgelopen jaren hebben er op het gebied van de
veiligheidsvoorschriften voor schepen veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Gezien deze ontwikkelingen zal er op korte termijn een nieuw gesprek plaats vinden tussen de heer IJssel de Schepper en medewerkers van mijn departement.

Nogmaals verzeker ik u van mijn blijvende aandacht voor de veiligheid van de scheepvaart. Die aandacht zal in internationaal verband met name gericht zijn op de specifieke veiligheidsverdragen.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief minister Netelenbos (VW) over het ongeval met de Erika '
Lees ook