ocw00000.001 brief min ocw over de verhuizing van het departement Gemaakt: 6-1-2000 tijd: 14:11

Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 16 december 1999

Hierbij ontvangt u ter informatie een afschrift van een brief aan de gemeente Zoetermeer. Deze brief is het antwoord op de brief van de gemeente Zoetermeer (dd. November, nr. SW/GEO/99/23820), waarvan u een afschrift heeft ontvangen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs L.M.L.H.A. Hermans)

De Burgemeester van Zoetermeer De heer dr. L. van Leeuwen Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Zoetermeer, 26 nov. 1999

Onderwerp: Verhuizing departement OCenW

In antwoord op uw verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur inzake de financiële aspecten van de verhuizing van het bestuursdepartement van OCenW naar Den Haag, deel ik u het volgende mee, mede namens mijn collega, de minister van Financiën.

Algemeen Over hetzelfde onderwerp zijn door het lid van de Tweede Kamer mevrouw van der Hoeven op 28 oktober 1999 vragen gesteld. De hierop gegeven antwoorden d.d. 9 november 1999 veronderstel ik bij u bekend. Voor de goede orde volgen hierna de juiste noties met betrekking tot het gebouw aan de Europaweg. Alleen het bestuursdepartement("kernministerie") van OCenW verhuist naar Den Haag, met 1350 arbeidsplaatsen. In Zoetermeer blijft een uitvoeringsorganisatie van OCenW met ongeveer 400 arbeidsplaatsen achter. Ook blijft de Bouwdienst (van Rijkswaterstaat) met ongeveer 300 arbeidsplaatsen in Zoetermeer. De RGD maakt samen met het ministerie van OCenW een plan voor bewoning door andere gebruikers van het gebouw aan de Europaweg. Hiertoe zullen in ieder geval de mogelijkheden onderzocht worden een aantal organisatieonderdelen van OCenW naar Zoetermeer te verhuizen. Daarnaast hebben RGD en OCenW vorig jaar al onderzoek gedaan bij onderdelen van andere ministeries naar de mogelijkheden om het gebouw aan de Europaweg weer vol te krijgen. Ik ga er vanuit dat dit gaat lukken. Ik verwacht derhalve niet dat de werkgelegenheid en de detailhandel nadelige effecten zullen ondervinden van de verhuizing van het bestuursdepartement van OCenW naar Den Haag.

../2

Exacte huurprijs De huurprijs ad 19,8 miljoen voor de Hoftoren is gebaseerd op een huurgarantie, die OCenW heeft afgegeven aan de Rijksgebouwendienst (RGD). De RGD heeft driekwart van het gebouw gekocht van ING Vastgoed Ontwikkeling ten behoeve van OCenW. De RGD (verhuurder) en OCenW (huurder) sluiten een huurcontract af. De huurgarantie (bijlage 1) is gebaseerd op een aantal aannames. Aan het einde van het bouwtraject van de Hoftoren zal de definitieve huurprijs worden vastgesteld aan de hand van de definitieve kosten.

Dekking verschil in huurprijs tussen gebouw in Zoetermeer en Den Haag De beantwoording van de vragen van de Tweede Kamer komen op het volgende neer: sinds 1 januari 1999 is het stelsel voor financiering van rijkshuisvesting gewijzigd. Sinds 1 januari zijn de ministeries binnen zekere grenzen bevoegd hun eigen huisvesting te regelen via huurcontracten met de RGD. Hiertoe zijn budgetten overgeheveld van VROM naar de ministeries. Bij de start zijn de budgetten gebaseerd op de feitelijke kosten maar in 2014 is er sprake van een normbudget op basis van het aantal voltijds arbeidsplaatsen in de begroting. Voor OCenW betekent dit een groei van het budget. De groei vindt plaats in drie etappes van 5 jaar (2004, 2009 en 2014). OCenW heeft na de verhuizing naar Den Haag hogere kosten dan in Zoetermeer, maar het verschil tussen kosten en beschikbaar budget wordt in de periode 2004-2013 steeds kleiner tot het nagenoeg nul is. De extra uitgaven in de periode 2004 tot 2014 worden opgevangen binnen de begroting van OCenW. Daarnaast wordt met het Ministerie van VROM een serviceovereenkomst afgesloten voor 11 miljoen. Een serviceovereenkomst is een reguliere voorziening in het stelsel voor financiering van rijkshuisvesting (zie eveneens bijlage 1).

Financiële ondersteuning van de minister van Financiën en de gemeente Den Haag? Voor de eenmalige extra kosten als gevolg van de verhuizing en de dubbele huur die in 2002 betaald moet worden heeft OCenW met het ministerie van Financiën afgesproken dat OCenW in 2002 en 2003 een bedrag ontvangt en dit bedrag in 2004 in zijn geheel weer terugbetaalt (zie bijlage 2). De gemeente Den Haag heeft op een aantal manieren geholpen bij het besluit over de verhuizing. De begroting is door ambtenaren van de gemeente beoordeeld, vanuit de ervaring met dergelijke grote projecten. Ook is onderzoek gedaan naar een mogelijke erfpachtconstructie. Gelet op de omvang, bleek dit niet behulpzaam te zijn.

../3

Voorts is met ambtenaren van de gemeente Den Haag in een fase dat de financiering nog niet rond was gesproken over mogelijke financiële ondersteuning voor het realiseren van de verhuizing (zie bijlage 3). In september en oktober heeft OCenW vervolgens met Financiën overlegd over de financiering van de verhuizing, tegen de achtergrond van verbeterde economische perspectieven. Binnen de begroting van OCenW is toen de ruimte gevonden, met medewerking van Financiën (zie hierboven). Het eerdere gesprek met de gemeente Den Haag over een mogelijke financiële ondersteuning heeft dan ook geen follow-up meer gekregen en derhalve geen rol meer gespeeld bij het definitieve besluit tot verhuizen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens deze,

(mr. P.H. Holthuis) Secretaris-Generaal

Cc.: Gemeente Den Haag Ministerie van Financiën

Degene die op enigerlei wijze bezwaar heeft tegen deze beschikking kan daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Voordat beroep wordt ingesteld, moet echter binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is toegezonden, eerst bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, een bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet worden verstuurd naar Cƒi/FJZ, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML, Zoetermeer.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief minister Onderwijs over verhuizing van het departement '
Lees ook