Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.140 brief min vw stichting connekt
Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 17:56


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat


9 december 1999

Bij brief van 16 november 1999 heeft uw commissie verzocht om beantwoording van vier vragen over de op te richten Stichting CONNEKT naar aanleiding van mijn brief van 27 oktober 1999. Onderstaand treft u de antwoorden op deze vragen aan.


1. Waarom heeft de officiële oprichting van de Stichting zo lang geduurd?

Nadat in februari 1999 het Businessplan is vastgesteld, is door het Bestuur van de Stichting in oprichting meermaals overleg gevoerd met de notaris bij wie de oprichtingsakte zal passeren. Dit overleg is pas in oktober 1999 afgerond, mede omdat een directe koppeling werd gelegd met de opstelling van de subsidieregeling. De subsidieregeling is in concept gereed voor toetsing aan Europese richtlijnen. De verzending naar de Staten-Generaal van de concept-statuten heeft op 27 oktober
1999 plaats gehad. De oprichting heeft nog niet plaats gehad in afwachting van de afronding van de behandeling in de Staten-Generaal.


2. Waarom is niet gekozen voor een constructie waarbij publieke en private partijen evenveel personen in de Raad van Toezicht hebben?

De Raad van Toezicht is in het bestel van de Stichting het orgaan dat de deelnemers consulteert over strategische onderwerpen, advies geeft over op te stellen programma's, en de leden van het bestuur benoemt. Het fungeert als het orgaan dat de oprichters vertegenwoordigt.

In de Raad van Toezicht zijn de oprichters door één deelnemer vertegenwoordigd. Wat betreft de publieke partijen gaat het daarbij om vertegenwoordigers van de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alsmede vertegenwoordigers van gemeenten. Wat betreft private partijen is ervoor gekozen dat zij kunnen deelnemen voorzover zij bereid zijn een bijdrage te leveren aan de apparaatskosten, als blijk van steun voor dit publiek-privaat initiatief. Het is een belangrijk verschijnsel dat uiteindelijk zoveel private partijen daartoe bereid bleken. De voorzitter van de Raad van Toezicht is de deelnemer vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze opzet biedt voldoende garanties voor een evenwichtige uitoefening van de rol.

In aanvulling hierop wijs ik er op dat de overheid in het kader van de subsidieregeling ook toezicht uitoefent, en dat er sprake is van inhoudelijke toetsing in het kader van de deelname aan Standing Committees, die belast zijn met de programmering van werkzaamheden.


3. Hoe zal de controle op de rechtmatige en doelmatige besteding van publieke midde- len in de Stichting worden vormgegeven?

De controle op de rechtmatigheid wordt geregeld in de subsidieregeling, en in aansluiting hierop in het door mij vast te stellen controleprotocol. Beide onderdelen zijn gebaseerd op zowel de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat, als op de zogeheten "audit trail" van de Algemene Rekenkamer. Hierbij wordt ook uitgegaan van de

Europese regelgeving.

De kernpunten bij de toetsing op rechtmatigheid zijn:

vooraf behoeven het jaarplan en de begroting van de Stichting CONNEKT getoetst te worden aan de subsidieregeling, en behoeven statuten, reglementen en de Administratieve Organisatie goedkeuring;

achteraf wordt het inhoudelijk en financieel jaarverslag door mij beoordeeld op de uitvoering conform de subsidieregeling;

tussentijds is inzage door zowel de Algemene Rekenkamer als de Accountantsdienst van mijn departement mogelijk.

De controle op de doelmatigheid is vorm gegeven op een wijze die past bij public-private-partnership:

het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is betrokken bij de Standing Commitees, het Bestuur en Raad van Toezicht, waarbij in ieder stadium gelegenheid is de doelmatigheid te bewaken;

een gedeelte van de middelen is afkomstig van de Interdepartementale Commissie voor de Economische Structuur/Kennisinfrastructuur (ICES/KIS). Hierover wordt via mij gerapporteerd; deze rapportagelijn bevat mede een toetsing op doelmatigheid, die betrokken wordt bij de besluitvorming over handhaving en voortzetting van de subsidiestroom in dit kader.

De subsidieregeling loopt wat betreft financiële middelen tot
2002/2003. Ten gevolge hiervan zal in de loop van 2001 een evaluatie worden gehouden die leidt tot besluitvorming over handhaving van de subsidiestroom.


4. Is de Algemene Rekenkamer geconsulteerd inzake de oprichting van Stichting
CONNEKT?

De Algemene Rekenkamer is recent ingelicht over de oprichting van de Stichting. Daarbij is geconstateerd dat het verstrekken van deze inlichtingen op grond van afspraken met de Algemene Rekenkamer op een eerder moment had moeten plaats hebben. De gemaakte afspraken worden nu alsnog uitgevoerd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Minister Verkeer en Waterstaat over Stichting CONNEKT '
Lees ook