Ingezonden persbericht

Aan:

Ministerie van Algemene Zaken
Informateur de heer mr. J.P.H. Donner
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG

Woerden, 11 juni 2002

Betreft :ICT in het primaire onderwijs

Geachte heer Donner,

Nederland~ICT vraagt Uw aandacht voor het volgende.

Nederland~ICT is de koepelorganisatie die de Informatie- en Communicatie (ICT)- industrie in Nederland vertegenwoordigt. Met een omzet van meer dan 25 miljard euro biedt de Nederlandse ICT-branche werk aan ruim 230.000 mensen. ICT is de motor van de Nederlandse economie en levert een essentiële bijdrage aan de vernieuwing in economische en maatschappelijke sectoren.

In een "open brief aan het nieuwe kabinet" heeft Nederland~ICT samen met de Internetproviders (NLIP) en de Kabelbedrijven (Vecai) onder meer aandacht gevraagd voor "ICT in het Onderwijs". In deze brief onderbouwt Nederland~ICT dit verzoek.

Eersteklas onderwijs is essentieel voor de Nederlandse kenniseconomie en samenleving. Kennis is cruciaal om de concurrentiepositie van Nederland te versterken. De basis van kennis wordt gelegd in het primaire onderwijs. Met goed gebruik van ICT in het onderwijs kunnen leerling, docent en school beter functioneren. Nederland~ICT vindt het van zeer groot belang, dat ICT in het onderwijs goed wordt ingevoerd. Binnen de ICT-sector bestaat daarover grote zorg. . Die zorg betreft voor het primaire onderwijs een aantal belangrijke knelpunten:

Te weinig kennis van ICT
Scholen weten onvoldoende gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden van ICT in het onderwijs. ICT biedt meer dan alleen een computer en een internetaansluiting. ICT kan worden ingezet om efficiënter en effectiever met de capaciteit van leerkrachten om te gaan. ICT maakt het mogelijk om kinderen op hun eigen niveau te volgen en begeleiden. Door ICT kan onderwijs leuker en spannender worden gemaakt.

Veel hobbyisme
Het ontbreekt vaak aan een samenhangende visie op ICT in het onderwijs bij het schoolmanagement. Daarnaast hangt de organisatie van ICT in de school sterk af van hulp van ouders en vrijwilligers. De kwaliteit en continuïteit van ICT-voorzieningen laat daardoor vaak te wensen over.

Te weinig prioriteit
ICT wordt meegenomen in de budgettaire afweging tussen schoonmaak beveiliging en schilderswerkzaamheden. De 'sense of urgency' voor goed gebruik van ICT ontbreekt.

Onvoldoende kennis van ICT-toepassingen bij leerkrachten Over het algemeen loop de leerkracht met zijn kennis en innovatief gebruik van ICT sterk achter op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Beperkt budget
Het huidige budget voor ICT in het primaire onderwijs is veel te laag. Er is beschikbaar een bedrag van 60 euro per leerling per jaar. Nederland~ICT heeft voor ICT middelen in het primaire onderwijs een bedrag becijferd van 750 miljoen euro, oftewel 450 euro per leerling per jaar. Dit bedrag gaat overigens uit van de situatie dat scholen hun vraag naar ICT-middelen bundelen en zo efficiënt mogelijk organiseren. In het geval iedere school zelf ICT-middelen inkoopt, loopt dit bedrag op tot 1,5 miljard euro!

Versnippering vraagzijde
Het onderwijs biedt te weinig schaalgrootte voor leveranciers om economisch verantwoord producten en diensten te kunnen ontwikkelen. De versnippering aan de vraagzijde belet leveranciers om goede aanbiedingen te kunnen doen. Er zijn geen financiële prikkels om ICT-middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te kopen.

Te weinig goed toegankelijke digitale lesprogramma's De uitgeverijen van schoolboeken vorderen te traag met hun digitale lesstofontwikkelingen. Digitale lesprogramma's zijn onvoldoende gestandaardiseerd waardoor voor dwingende combinaties tussen inhoud en techniek moet worden gekozen.

Deze situatie vraagt om een nieuwe aanpak van het nieuwe kabinet!

Daarom stelt Nederland~ICT het nieuwe kabinet voor voorrang te geven aan de volgende maatregelen:

Nederland~ICT presenteert in het najaar het rapport van de commissie Driesen "Raamwerk voor ICT in het Primaire Onderwijs". Daarmee levert de Nederlandse ICT-branche een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van ICT in het onderwijs. U heeft in het voorgaande al kennis genomen van belangrijke conclusies uit het rapport.

Wij achten het van groot belang dat U de voorgestelde maatregelen in het regeerakkoord opneemt. Nederland dreigt steeds meer af te glijden naar de achterhoede. Er ligt een geweldige kans voor het nieuwe kabinet om zowel nationaal alsook internationaal in onderwijs een koploperspositie te verwerven, maar de tijd dringt!

Ik spreek de hoop uit, dat u onze oproep honoreert. Voor vragen of nadere toelichting ben ik uiteraard beschikbaar via telefoon 0348 49 36 36, via e-mail sylvia.roelofs@nederlandict.nl voor een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet,
Nederland~ICT

Mr. Sylvia J.M. Roelofs
directeur Nederland~ICT

Deel: ' Brief Nederland~ICT aan Donner inzake ICT in primaire onderwijs '
Lees ook