Tweede Kamer der Staten Generaal

Gemaakt: 22-2-2000 tijd: 15:5

17741 Westerschelde oeververbinding

nr. 28 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 februari 2000

Hierbij bied ik u in het kader van de grote projectenprocedure de zesde voortgangsrapportage van de Westerscheldetunnel aan *). Deze rapportage bestrijkt de periode 1 januari 1999 tot 1 juli 1999.

Hieronder ga ik nader in op de belangrijkste ontwikkelingen na de verslagperiode.

Aanloopproblemen

Het boorproces heeft in het tweede halfjaar van 1999 bijna de helft minder voortgang gekend dan gepland. In hoofdzaak is deze vertraging te wijten aan een aantal aan de aannemer te wijten technische problemen en storingen. Zo heeft zich een meer structureel probleem voorgedaan ten aanzien van de kwaliteit van de tunnelelementen. Ook de veiligheid was onvoldoende. Daarop heeft de NV Westerscheldetunnel het werk in november stilgelegd. Terwijl inmiddels met een testprogramma stap voor stap verbeteracties werden beproefd, heeft zich op 3 februari jl. een ongeval voorgedaan.

Ongeluk in de westelijke tunnelbuis

In de westelijke tunnelbuis heeft zich een ongeval voorgedaan met de trein op het smalspoor dat bestemd is voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen. Om nog onduidelijke redenen raakten vier wagons, geladen met in totaal 8 betonnen tunnelelementen, los. De materiële schade, waarvan de juiste omvang nog niet exact bekend is, beloopt maximaal 2 mln. Ook loopt het boorproces aanzienlijke vertraging op, hoeveel is op dit moment nog niet bekend, noch wat eventuele consequenties zijn voor de opleverdatum. Aannemerscombinatie KMW heeft direct maatregelen genomen om te voorkomen dat zich vergelijkbare problemen kunnen voordoen bij het transport per spoor in de andere, oostelijke tunnelbuis. Tijdens het rangeren wordt een dubbele controle van koppelingen en veiligheidskettingen uitgevoerd. Het ongeval is gemeld bij de Arbeidsinspectie en bij de politie.

Het onderzoek naar de juiste toedracht van dit ongeval is op dit moment nog in volle gang.

Aandelenuitgifte

De in het eerste halfjaar van 1999 ontstane vertraging op de aandelenuitgifte is in het tweede halfjaar slechts zeer ten dele ingelopen. Gelet op de recente ontwikkelingen, waarbij het testprogramma nog niet volledig was afgerond en het ongeluk in de westelijke tunnelbuis, is het niet mogelijk op dit moment een herziene raming van het tempo van aandelenuitgifte te geven. Vooralsnog houd ik daarom vast aan de raming zoals die in de ontwerpbegroting 2000 is vastgelegd. Eventuele aanpassingen daarin zullen bij suppletoire begroting of bij ontwerpbegroting 2001 worden aangebracht. Bij de zevende voortgangsrapportage zal ik u melden wat de stand van zaken op dat moment is.

Ik hoop de vijfde en zesde voortgangsrapportage op 23 februari a.s. met u te bespreken

MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Netelenbos met voortgangsrapport Westerscheldetunnel '
Lees ook