Tweede Kamer der Staten Generaal

vw000000.254 brief min vw inzake tunnelbouw voor de hsl
Gemaakt: 8-3-2000 tijd: 10:43

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie

voor Verkeer en Waterstaat van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 maart 2000

Onderwerp

Siemelink te Delft.

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van het schrijven van de heer Siemelink aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van 13 januari 2000 het volgende.

In het algemeen:


- De heer Siemelink heeft verschillende malen de HSL, diverse ministeries, kranten en vakbladen benaderd met het betoog dat de toepassing van een `secundaire' ruimte onderin de tunnel zal kunnen leiden tot een reductie van de tunnel diameter. Deze reductie is niet aan de orde. Door de Aanbieders (aannemers) is aan alle kanten
getracht het ontwerp, en dus met name ook de tunneldiameter, te optimaliseren.

Een en ander heeft de HSL-Zuid ook door middel van een fax (bijlage 1) aan de

heer Siemelink medegedeeld. Hierbij wordt benadrukt dat de tunneldiameter, in het kader van het Design & Construct karakter van de aanbesteding, niet door de

projectorganisatie is voorgeschreven.

In het bijzonder naar aanleiding van de fax:


- De stelling "helaas heeft het gepresenteerde tunnelontwerp echter een zeer grote doorsnede" wordt, gezien het voorgaande, van de hand gewezen;


- De suggestie dat de gekozen diameter te maken zou hebben met "reclame voor de Nederlandse tunnelbouw" wordt gezien het voorgaande eveneens van de hand gewezen. Tevens moet ik erop wijzen dat het ontwerp en de uitvoering door een aannemerscombinatie wordt uitgevoerd waarin de Franse partner het grootste aandeel heeft. Er wordt gesproken van een project met Europese uitstraling;

- De verwijzing naar het project `Rijswijk Verdiept' is mijns inziens niet relevant; het betreft hier een station, dat vanzelfsprekend nooit met hoge snelheid zal worden gepasseerd. Gezien het snelheidsverschil en het verschil in lengte van de tunnel worden er andere eisen aan de tunneldoorsnede gesteld dan bij de Groene Hart tunnel;

- Zover ik het argument van de Co2-norm begrijp, gaat het hier om het Duurzaam Bouwen. De HSL-organisatie heeft zichzelf een hoge norm opgelegd voor wat betreft Duurzaam Bouwen. Voor de Groene Hart tunnel wordt dit met name gerealiseerd door een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van de uitkomende grond te kiezen;


- In Nederland bestaat consensus met betrekking tot de hoge veiligheidsnormen.

Onderdeel daarbij vormt de gekozen brandbelasting om de constructie te dimensioneren. Na de incidenten in de Mont Blanc tunnel (Frankrijk en Italie) en de Taurn tunnel (Oostenrijk) is er een beweging in Europa waar te nemen om juist strengere normen te gaan hanteren. Blijkbaar zitten we in Nederland al op de goede weg;


- Met betrekking tot de kritische houding van aannemers richting grote opdrachtgevers:

Met name bij de aanbesteding bij de boortunnel Groene Hart heb ik te maken met grote internationale consortia waarbij deze gedurende de aanbesteding op alle

mogelijke manieren hun concurrentiepositie proberen te verbeteren. Dit betekent dat zij zeer kritisch naar de eisen kijken en in alle gevallen binnen dat kader de meest optimale oplossingen zoeken en aanbieden.

Een goed voorbeeld hiervan is de aanbestedingsprocedure voor de `korte boortunnel'. Deze is gestart na vragen in de Tweede Kamer naar aanleiding van signalen uit de markt. Het resultaat van deze marktverkenning is dat het veronderstelde kostenvoordeel niet kan worden gerealiseerd;


- Voor het antwoord op de vraag over de veiligheid tegen opdrijven verwijzen we naar de bijgevoegde fax.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Netelenbos (Verkeer) over tunnelbouw voor de HSL '
Lees ook