Tweede Kamer der Staten Generaal

25816000.012 brief min vw bereikbaarheidspakketten randstad Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 10:58

1

25816 Regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de Randstad tijdens spitsuren (Wet op het rekeningrijden)

Nr. 12 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2000

Zoals bekend wordt er op dit moment overleg gevoerd met alle vier de grote steden, de betrokken provincies en kaderwetgebieden over de condities en randvoorwaarden waaronder de proef met het rekening rijden kan worden ingevoerd.

Ik acht dit overleg noodzakelijk ten behoeve van het verkrijgen van het noodzakelijke bestuurlijke draagvlak.

Er wordt goede voortgang geboekt.

Uit de gesprekken vloeien een aantal juridische en financiële vraagstukken voort die nader moeten worden uitgewerkt.

Het kabinet is voornemens om de financiële onderdelen van de in bespreking zijnde bereikbaar-heidspakketten te betrekken bij Voorjaarsnota/Kaderbrief discussie.

Het overleg met de grote steden zal zeker nog de maand maart in beslag nemen; dit als gevolg van de achterban raadpleging en als gevolg van de uitwerking van een aantal juridische vragen die voortvloeien uit wensen van de betrokken steden en regio's.

Ik verwacht dat ik in april u de resultaten kan melden.

Dit betekent dat ik de termijn, genoemd in motie nr. 18 - 26.800 XII, niet zal kunnen halen.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Netelenbos (VW) over bereikbaarheidspakketten Randstad '
Lees ook