Tweede Kamer der Staten Generaal

vw000000.223 brief min vw camerabewaking van fietsenstallingen Gemaakt: 28-2-2000 tijd: 9:24

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie

voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

23 februari 2000 -

Onderwerp

Camerabewaking van fietsenstallingen.

Op 25 januari 2000 verzocht u mij schriftelijk om toezending van het plan van de

Nederlandse Spoorwegen inzake camerabewaking van fietsenstallingen.

In dat verband deel ik u het volgende mee:

Bij de verzelfstandiging van NS in 1995 is onder andere afgesproken dat het Rijk verantwoordelijk is voor de bouw, het onderhoud en de instandhouding van zowel beveiligde als onbeveiligde fietsenstallingen bij stations. NS Stations is verantwoordelijk voor de exploitatie van de beveiligde stallingen. Het bepaalt daarom ook hoe die stallingen worden beveiligd en is daarbij vrij om te kiezen voor bewaking door mensen, fietskluizen of een andere vorm van beveiliging (bijvoorbeeld elektronisch).

NS Stations heeft enige tijd geleden te kennen gegeven een groot deel van de door dit bedrijf geëxploiteerde collectieve beveiligde stallingen geheel of gedeeltelijk te willen automatiseren.Van de te automatiseren stallingen zullen verreweg de meeste slechts gedeeltelijk geautomatiseerd worden waarbij de bemenste bewaking zoveel mogelijk gehandhaafd blijft vanuit het oogpunt van service en sociale veiligheid. Doel van die automatisering is een sluitende exploitatie en verruiming van tijden waarop reizigers van de voorzieningen gebruik kunnen maken. Sociale veiligheid vormt een belangrijk punt van aandacht bij de ontwikkeling van dit automatiseringsplan. Een van de manieren waarop die sociale veiligheid in geautomatiseerde stallingen zou kunnen worden verhoogd is camerabewaking.

NS Stations wil deze automatisering laten aansluiten op het door het Ministerie van

Verkeer en Waterstaat in gang gezette programma om bestaande stationsstallingen te verbeteren. Ik informeerde u daar al over in mijn brief van 14 februari 2000 (DGP/VI/U.00.00412). In die brief meldde ik dat de automatisering ook tot gevolg

heeft dat al deze stallingen, conform eind 1997 gemaakte afspraken tussen NS Stations en V&W, minstens vanaf een kwartier voor het begin en tot minstens een kwartier na het einde van de treindienst (inclusief het nachtnet) te gebruiken zullen zijn voor reizigers. Dat is nu nog lang niet het geval. NS Stations is ook van plan organisaties van belanghebbenden een behoorlijke vinger in de pap te geven bij beslissingen over de automatisering van stallingen.

Ik hecht waarde aan een verruiming van de openingstijden van stallingen. Ik vind het ook verstandig van NS Stations dat het belangenorganisaties intensief bij de automatisering wil betrekken. Gebruiksgemak en sociale veiligheid zullen immers belangrijke punten van aandacht moeten zijn. Op grond van die overwegingen streef ik er naar om deze gelijktijdige automatisering mogelijk te maken.

Op dit moment verkeren de plannen van NS Stations voor automatisering van stallingen zich nog in een fase van ontwikkeling. Het ligt in de bedoeling van NS Stations om na die ontwikkelingsfase eerst twee proeven te nemen. Ik beschik dan ook niet over een uitgewerkt en definitief plan van aanpak dat ik u, na toestemming van NS Stations als verantwoordelijke partij voor de exploitatie van stallingen, zou kunnen toesturen.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Netelenbos (VW) over camerabewaking fietsenstallingen '
Lees ook