Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW rapport onderzoek schoonmaakkosten P O

Gemaakt: 23-3-2000 tijd: 10:16


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 20 maart 2000

Onderwerp:

onderzoek schoonmaakkosten PO

In de brief van 19 januari 1999, kenmerk M-99-01, heeft u mij verzocht nader onderzoek te laten uitvoeren naar het schoonmaken op scholen voor basisonderwijs. In het bijzonder vroeg u te laten nagaan hoe de inzet van middelen voor schoonmaak zich verhoudt tot het kwaliteitsniveau van het schoonmaken van scholen.

Er is een onderzoek uitgevoerd waarbij ongeveer honderd scholen betrokken zijn geweest. Er is gekeken naar uitgaven voor schoonmaak, naar de kwaliteit van de schoonmaak en naar mogelijk oorzaken bij gebreken in het schoonmaken. De rapportage over het gevraagde onderzoek is kort geleden verschenen. Deze rapportage is bij deze brief gevoegd.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

De bevindingen van de accountantsdienst, dat scholen vaak minder aan schoonmaak uitgeven dan op basis van de Londo-normen verwacht kan worden, worden bevestigd.

Bij een meerderheid van de onderzochte scholen is de kwaliteit van de schoonmaak onvoldoende. In de grote steden is het met het schoonmaken slechter gesteld dan in de kleine gemeenten.

Er is geen verband geconstateerd tussen de kwaliteit van het schoonmaken en de uitgaven voor schoonmaak voor zover die binnen de marges van het onderzoek vallen.

Er zijn weinig problemen met de contracten met schoonmaakbedrijven die de scholen afsluiten. Probleem is dat de contractuele verplichtingen onvoldoende worden nagekomen door de schoonmaakbedrijven en dat scholen de bedrijven daar niet op aanspreken. Het ontbreekt aan controle en management van het schoonmaakwerk vanuit de scholen.

Het schoonmaken van schoolgebouwen blijft een punt van zorg. Er moet worden geconstateerd dat schoolgebouwen niet zo schoon zijn als zou moeten. Dat komt niet in de eerste plaats omdat er daarvoor te weinig geld beschikbaar is gesteld. Uit de rapportage valt op te maken dat het probleem ligt in het management van de schoonmaak en het onvoldoende nakomen van contractuele verplichtingen en het daarop aanspreken door het management. Schoolleiders weten niet wat ze van een schoonmaakbedrijf kunnen verwachten en waar ze het op aan kunnen spreken. Schoonmaakbedrijven lijken te kort te schieten in de controle op geleverde kwaliteit.

Dit rapport is besproken in het bekostigingsoverleg. Vertegenwoordigers van de besturenorganisaties vinden dat niet alleen de besturen respectievelijk schoolleiders, maar ook de schoonmaakbedrijven via de organisatie van schoonmaakbedrijven aangesproken zou moeten worden op hun verantwoordelijkheden.

Daarnaast beklemtonen zij dat de managementtaken van de schoolleiders in het primair onderwijs al zeer zwaar zijn in vergelijking met de uren die beschikbaar zijn voor management.

Ik wil op verschillende wijzen een bijdrage leveren aan de oplossing van het geconstateerde probleem.

Ten eerste zal er een handreiking worden gemaakt voor schoolleiders, waarin staat aangegeven hoe het management van de schoonmaak vanuit de school doelmatig kan worden georganiseerd.

Ten tweede zal ik het onderzoeksrapport aan de organisatie van schoonmaakbedrijven sturen met het verzoek zich te beraden op een aanpak die een betere schoonmaak van schoolgebouwen teweeg brengt.

Daarnaast zullen de uitkomsten van dit onderzoek betrokken worden bij het overleg over management en bestuur van scholen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief OCW over rapport onderzoek schoonmaakkosten PO '
Lees ook