Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake toelagen schoolleiding primair onder wijs

Gemaakt: 11-4-2000 tijd: 9:46


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Zoetermeer, 28 maart 2000

Onderwerp:

Toelagen schoolleiding primair onderwijs

In de CAO 1999-2000 is afgesproken dat de beloningspositie van directeuren en adjunct-directeuren van basisscholen zal worden verbeterd.

In deze CAO is tevens de afspraak gemaakt dat er nader overleg zal worden gevoerd over de consequenties van de ontwikkeling in taken en positie van het schoolmanagement in het primair onderwijs voor de beloning.

De achtergrond van deze afspraken was dat er in het onderhandelingstraject een keuze is gemaakt om een eerste investering in de verbetering van de beloning van het schoolmanagement PO te verbinden aan degenen die op de basisschool de feitelijke dagelijkse leiding heeft.

Door de overlegpartners werd de analyse gedeeld dat daarbij in eerste instantie moet worden gedacht aan directeuren en adjunct-directeuren van basisscholen in een zogenaamde `normfunctie». ( bijlage Q1 RPBO)

Daarnaast is het mogelijk dat een bevoegd gezag in het kader van functiedifferentiatie zelf managementfuncties heeft gecreëerd. Indien de normfuncties daardoor niet worden opgevuld en deze functionarissen daarom in de praktijk de feitelijke dagelijkse leiding over de school hebben, komen deze personen ook in aanmerking voor een toelage.

Een voorbeeld van zo'n situatie is een bevoegd gezag dat op de afzonderlijke scholen geen directeuren meer kent maar werkt met locatieleiders en een bovenschoolsdirecteur. In zo'n situatie hebben de locatieleiders de feitelijke dagelijkse leiding over de school en komen dus in aanmerking voor de toelage.

Een ander voorbeeld is een bevoegd gezag dat op twee kleinere scholen geen afzonderlijke directeuren meer benoemt, maar een bovenschoolse directeur voor beide scholen. In die situatie krijgt die bovenschoolse directeur, zijnde degene met de feitelijke dagelijkse leiding, een toelage.

De consequentie van functiedifferentiatie is dat het bevoegd gezag zelf verantwoordelijk is voor de beloning. Ik kan en wil daar niet in treden. Ook al niet omdat ik vanwege de declaratiesystematiek in het primair onderwijs geen controle heb over de kosten die uit zo'n functiedifferentiatie voortvloeien. Ook daarom heb ik de beschikbaarheid van de toelage beperkt tot de feitelijk leidinggevende van de school en niet beschikbaar gesteld voor alle eventuele managementfuncties die een bevoegd gezag door middel van functiedifferentiatie vorm kan geven.

De bovenschoolse directeuren die u hebben geschreven stellen dat zij niet in aanmerking komen voor de toelage. Kennelijk heeft bij de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs niet de bovenschoolse directeur maar een andere functionaris de feitelijke dagelijkse leiding over de school, en verkrijgt dus de toelage. Het bevoegd gezag is vrij om deze keuze te maken.

Nu diegene waarvoor de toelage is bedoeld, de feitelijk leidinggevende, recht heeft op een toelage kan ik dan ook geen onrechtvaardigheid vinden in de door mij met de overlegpartners afgesproken regeling.

Hoogachtend,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief OCW over toelagen schoolleiding primair onderwijs '
Lees ook