Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.156 brief min ocw t.g.v. jaarwerkplan 2000 inspectie van het onderwijs

Gemaakt: 17-12-1999 tijd: 15:57


2

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoetermeer, 15 dec. 1999

Onderwerp

Jaarwerkplan 2000

Inspectie van het Onderwijs

Hierbij breng ik u, mede namens Staatssecretaris Adelmund, het Jaarwerkplan 2000 van de Inspectie van het Onderwijs ter kHennis.

In dit Jaarwerkplan is het volledige programma van werkzaamheden van de inspectie voor het jaar 2000 opgenomen.

Naast informatie over de geplande toezichtsactiviteiten noemt de inspectie ook de voorgenomen werkzaamheden die nodig zijn tegen de achtergrond van het ontwikkelingsproces dat zij sinds enkele jaren doormaakt.

Ontwikkelingen in de maatschappij, in de besturing van het onderwijs en in het denken over toezicht van overheidswege in het algemeen stellen nieuwe eisen aan het functioneren van de inspectie. Met de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs voor ogen heeft de inspectie dan ook de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een veranderde werkwijze.

Wil de uitoefening van de inspectietaak volgens de nieuwe werkwijze succesvol verlopen, dan dienen ten minste ook de organisatorische en personele randvoorwaarden te worden aangepast. Concreet betekent dit dat nodig zijn een bijstelling van de interne werkverdeling en personeelsopbouw van de inspectie, het investeren in de competenties van de medewerkers, een betere benutting van ICT-mogelijkheden, een ander aansturingsmodel en een aanpassing van de kantoorsituatie. Dit organisatie-ontwikkeltraject is mede richtinggevend voor het Jaarwerkplan dat voor u ligt.

Aan de hand van de door de politiek geformuleerde randvoorwaarden zullen noodzakelijke veranderingen in de organisatie en de bedrijfsvoering van de inspectie met voortvarendheid ter hand moeten worden genomen.

Om verantwoord invulling te kunnen geven aan haar taak, heeft de inspectie een actueel en volledig beeld van de kwaliteit van alle instellingen nodig. Daarom heb ik de inspectie, zoals ook in de onderwijsbeleidsbrief van september 1999 (`Sterke instellingen, verantwoordelijke overheid') staat, uitgenodigd om in een betrekkelijk korte periode (1999 tot medio 2002) alle scholen voor bekostigd onderwijs in de sectoren PO, VO, en BVE op dit punt in kaart te brengen. Aan de hand van deze bestandsopname kan nadien per afzonderlijke instelling de noodzakelijke mate van toezicht worden bepaald.

Deze bestandsopname vergt tijdelijk extra inzet van inspecteurs. Er zullen tijdelijk toegevoegde inspecteurs worden aangetrokken die onder begeleiding van reguliere inspecteurs bijdragen aan een snelle voltooiing hiervan. Hierbij wordt ook gedacht aan het tijdelijk betrekken van daartoe geschikt personeel uit het onderwijsveld en zo mogelijk ook uit mijn bestuursdepartement. Waar sprake is van personeelstekorten in de sector onderwijs, is uiteraard behoedzaamheid geboden.

Ik heb met de inspectie afgesproken dat de bestandsopname bij de aanvang van het schooljaar 2002/2003 zal zijn afgerond.

De komende jaren zal de inspectie zich verder ontwikkelen. Hoe Staatssecretaris Adelmund en ik ons de positionering van het toezicht in de toekomst voorstellen, is neergelegd in de nota «Variëteit en waarborg» die wij u in mei 1999 hebben toegezonden. De werkwijze van de inspectie zoals die zich ontwikkelt, krijgt in deze zienswijze een plaats.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

.Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Onderwijs over jaarwerkplan 2000 inspectie onderwijs '
Lees ook