Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.191 brief min ocw t.g.v. het rapport na(ar) de lerarenopleidi ng

Gemaakt: 24-12-1999 tijd: 14:14


2

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Zoetermeer, 7 dec. 1999

Onderwerp

Rapport "Na(ar) de lerarenopleiding"

Hierbij bied ik u het rapport `Na(ar) de lerarenopleiding - Onderwijsmonitor 1998' van het Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) aan.

Jaarlijks onderzoekt het ROA in mijn opdracht de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden van het hoger pedagogisch onderwijs en de universitaire lerarenopleidingen.

Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel afgestudeerden dat in het onderwijs werkt, is gestegen van 58% in 1990 naar 77% in 1998. Van de afgestudeerden van de pabo's kiest zelfs 96% voor een baan binnen het onderwijs.

De relatieve positie van afgestudeerden van het hoger pedagogisch onderwijs ten opzichte van het hoger beroepsonderwijs als geheel, blijkt sterk verbeterd in de loop van de jaren negentig. Met name wat betreft de gemiddelde lonen en het percentage `werkzaam op niveau' hebben recent afgestudeerde leraren veel terrein gewonnen, en scoren nu boven het gemiddelde van het overig hoger beroepsonderwijs.

Deze ontwikkelingen beschouw ik als bemoedigend. Met name het hoge rendement van de pabo's is van groot belang voor het terugdringen van het tekort aan leraren in het basisonderwijs.

Het rapport biedt ook aanknopingspunten voor verbetering. Enerzijds verbeteringen binnen de lerarenopleidingen zelf, anderzijds voor de verbetering van de aansluiting met de onderwijsarbeidsmarkt. Met mijn nota Maatwerk voor Morgen heb ik een groot aantal beleidsmaatregelen aangekondigd die zijn gericht op het aantrekkelijker maken en verbeteren van de lerarenopleidingen alsmede op het zo optimaal mogelijk benutten van de uitstroom van afgestudeerden. Bij de verdere uitwerking en implementatie van die maatregelen zal ik zo veel als mogelijk gebruik maken van de uitkomsten van dit onderzoek.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

N.B. Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar. Kopie gezonden aan de leden van de commissie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Onderwijs over rapport 'Naar de lerarenopleiding' '
Lees ook