Tweede Kamer der Staten Generaal

buza00000.131 brief min os inzake de uitkomst en het vervolg van de st ockholm-conferentie m.b.t. mitch

Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 11:8


4

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

's-Gravenhage, 16 maart 2000

Onderwerp:

Mijn toezegging betreffende de uitkomst en het vervolg van de stockholm-conferentie inzake Mitch

Zeer geachte voorzitter,

Naar aanleiding van mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg van
17 november 1999, be-richt ik u ten aanzien van de uitkomst en het vervolg van de Stock-holm confe-rentie inzake Mitch als volgt.
Orkaan Mitch heeft zoals bekend eind oktober en begin november 1998 ongekende ravage veroorzaakt in Midden-Amerika. De schade was het grootst in Nicaragua en Hon-duras, terwijl ook Guatemala, El Salvador en Costa Rica werden getroffen. Aan-houdende regen zorgde voor grootschalige overstromingen, allesvernietigende modderstromen vanaf hellingen en een destructie van grote delen van de infra-structuur. De ramp kende veel slachtoffers (9000 mensen) en heeft een zeer groot aantal men-sen in de regio dakloos gemaakt (ruim een miljoen mensen). Tijdens de orkaan Mitch zijn wegen, brug-gen en ha-vens vernietigd, is het grootste deel van de oogst (en een groot aantal planta-ges) ver-nield, zijn landbouwgronden onbruikbaar geraakt en is de industriële infra-struc-tuur lam-gelegd.

De internationale gemeenschap begon meteen met het verstrekken van noodhulp aan het getroffen gebied. In alle landen zijn daags na de ramp nationale commis-sies opge-zet ter bestrijding van de gevolgen van de ramp en ter coördinatie van de internationale hulp. In eerste instantie hebben de Nederlandse Ambassades in het gebied gebruik gemaakt van de blokallocatie noodhulp. Tevens werden bedragen toegezegd aan het Internationale Rode Kruis en aan de Samenwerkende Hulp-or-gan-isaties. De totale Neder-landse financiële hulp in dit eerste stadium be-droeg NLG 7,2 miljoen, exclu-sief de kosten voor hulp in natura (mari-niers en materieel).

De nationale actie met televisie-uitzending die door de Samenwerkende Hulp-organisaties (SHO) werd georganiseerd had per 1 december 1998 NLG
50,3 mln opgebracht. Zoals toegezegd is uit de begroting voor ontwikkelingssamen-werking eenzelfde bedrag ter beschikking gesteld voor hulpverlening. In totaal is NLG 20,3 mln aan de SHO toegegaan, terwijl NLG 15 mln werd gere-ser-veerd voor we-der-op-bouw-hulp via de Am-bas-sa-des en NLG 15 mln is toegegaan aan multilaterale organisaties voor hulpprogramma's en bijdragen aan schuldverlichting. Daarnaast is door Nederland aan Nicaragua en Honduras voor drie jaar kwijtschelding van bilaterale schuldendiensten toegezegd.
Op 10 en 11 de-cember 1998 werd in Was-hing-ton een Con-sulta-tieve Groep ver-gade-ring (CG) voor donoren gehouden inzake de Reconstructie en Transfor-matie van Mid-den-Ameri-ka, geor-ganiseerd door de Inter-Ameri-can Develop-ment Bank. Hier werd de totale schade in de regio geschat op USD 6 mld. In deze verga-de-ring werd beslo-ten dat in elk van de landen een nati-onaal wederop-bouw-plan zou wor-den opge-steld, met partici-patie van de maatschap-pelijke groepen en met assisten-tie van donoren en hulpor-ganisaties. Zoals in de titel van deze CG tot uitdrukking gebracht, beoogde het plan niet zozeer herstel van de oude situatie, maar tevens het scheppen van een nieuwe basis voor duurzame ontwikkeling en sociale gelijkheid.

Van 25 tot 28 mei 1999 had te Stockholm een Consultatieve Groep plaats, als vervolg op de geheel aan de Mitch-ramp ge-wijde CG te Was-hing-ton. De Midden-Ameri-kaanse landen gaven een toelichting op de stand van zaken sinds de ramp en presenteerden uitge-werkte hulpplannen. De landen deden verslag van de vooruitgang op de diverse terreinen die de basis en voorwaarde vormen voor de transformatie. Met name decentrali-satie van de overheidsmacht, participatie van maatschappelijke groepen, transparantie ten aanzien van het besteden van de financiële middelen, en goed bestuur stonden centraal. De Inter-American Development Bank maakte- bekend dat in de tijd sinds de Mitch-ramp tot en met deze vergadering door de deelne-mers toe-zeg-gin-gen waren gedaan voor een bedrag van USD 9 mld. Tot slot werd de 'Ver-kla-ring van Stock-holm' uitge-bracht inzake de doel-ein-den en uit-gangs-punten van een langjarige samenwer-king met de landen van Midden-Ameri-ka.

Inzake de follow-up van de Stockholm conferentie werden een aantal afspraken ge-maakt ten aanzien van volgende bijeenkomsten en de tussentijdse monitoring van de gemaakte afspraken in Stockholm. Volgende vergaderingen voor Hon-du-ras, Nica-ra-gua en Gua-temala, te houden in de landen zelf, werden gepland voor de eerste helft van
2000, terwijl er op uitno-di-ging van Spanje in het najaar van 2000 een regiona-le CG in Madrid zal worden ge-hou-den. Voor de tus-sentijdse monitoring werd voor elk land afzonderlijk een 'goed bestuur groep' ingesteld.

In september 1999 gaf aan donorzijde de 'groep van vijf', bestaan-de uit de VS, Canada, Zwe-den, Duits-land en Spanje, het startschot voor dit mechanisme van goed bestuur. In de eerste week van oktober 1999 belegden de goed bestuur groepen in de betreffende landen hun eerste bijeenkomst. Sindsdien hebben de groepen consultaties gehouden met de rege-ring en met diverse maatschappelijke groepen.

In het geval van Nicaragua bestaat de goed bestuur groep uit zes donorlanden (de groep van vijf plus Japan), terwijl ook andere donoren aan de vergaderingen kunnen deelnemen. Nederland hecht groot belang aan deze vergaderingen; Nicaragua is im-mers een van de lan-den waar-mee Neder-land een structu-rele bilate-rale OS--relatie onder-houdt. -Het werk van de goed bestuur groep in Nicaragua is zeer belangrijk omdat de situatie ten aanzien van goed bestuur zich niet in alle opzichten steeds positief ontwikkelt. Zo is recentelijk door het parlement een eerste set van grondwetswijzigingen goedgekeurd die de onafhankelijkheid van democratische instellingen zoals de Rekenkamer en de Kiesraad zou kunnen aantasten. Met diverse ge-spreks-part-ners, zoals de regering, de op-positie en de on-af-han-ke-lijke democrati-sche instellin-gen worden bijeenkomsten belegd. Bij de CG Nicaragua in mei 2000 zal de groep haar bevindingen presenteren aan de internationale gemeenschap. De voor februari 2000 geplande CG werd door de Nicaraguaanse regering uitgesteld omdat de voortgangsrapportage nog niet gereed was. De rapportage behelst in Nicaragua ook een uitgebreide armoedestrategie, welke voorwaarde is om in aanmerking te komen voor additionele multilaterale schuldverlichting.

Sinds de Stockholm-conferentie verlopen de post-Mitch herstelwerkzaamheden in Nicaragua in redelijk tempo. De overheid concentreert zich op de infrastructuur (wegen, scholen, gezondheidsposten), terwijl de NGO's op lokaal niveau aandacht besteden aan herstel en bouw van huizen en herstel van de productieve landbouw.

Op 7 en 8 februari 2000 had in Honduras de Consultatieve Groep voor dit land plaats, als eerste follow-up CG na de Stockholm conferentie. De Hondurese regering heeft deze gelegenheid aangegrepen om de internationale gemeenschap te laten zien dat er sinds Stockholm op vele gebieden aanzien-lijke vorderingen zijn gemaakt. Dit geldt niet alleen voor de resultaten op het gebied van eco-no-mi-sche groei en ar-moe-de-be-strij-ding maar ook voor het hervormings-pro-gram-ma gericht op institutio-nele verster-king van de overheidsinstanties. De samenwerking van de autoriteiten met de goed bestuur groep verloopt goed.- De inter-na-tio-na-le ge-meen-schap heeft dan ook een positieve indruk van de stap-pen die de Hon-du-rese overheid heeft gezet op het pad van recon-structie en trans-for-matie sinds de CG in Stockholm. Op de agenda stond het overheids-beleid op de terreinen transparantie, decen-trali-sa-tie, rampen-preventie en ar-moedebe-strij-ding.

Door-braak bij deze CG was de aan-we-zig-heid van vele verte-gen-woor-di-gers van maat-schappe-lijke groepen die, net als de donor-ge-meen-schap, de gele-genheid kregen om actief en kritisch bij te dra-gen aan de discussie. Deze groepen gaven aan dat zij de deelname in de CG zien als het begin van het participatieproces. De volgende stap is invloed op concrete be-leids-vor-ming en
-imple-mentatie. De inter-na-tio-nale ge-meen-schap heeft er bij Hon-du-ras op aan-ge-dron-gen om ook ande-re belang-rijke pro-bleemge-bieden aan te pak-ken, zoals juridi-sche her-vormingen, verbete-ring van -de rechts-zekerheid en bestrijding van de straffe-loos-heid. Nederland heeft voor Honduras in het nieuwe OS-beleid fondsen gereserveerd voor activiteiten op het gebied van goed bestuur en mensenrechten en zal zowel overheid als maatschappelijke groepen op deze terreinen ondersteunen.
Na de CG voor Honduras hadden korte donorvergaderingen met El Salvador en Costa Rica plaats. De Salvadoraanse regering presenteerde haar beleid ten aanzien van reconstructie en transformatie, waarbij de implementatie van de vredesaccoorden van 1992 een belangrijke rol speelt. Het overheidsplan is veelomvattend, maar door interventies van onder meer de goed bestuur groep en aanwezige NGO's werd duidelijk dat de participatie van de maatschappelijke groepen nog verbetering behoeft.

Het overleg met Costa Rica maakte duidelijk dat dit land de schade die door Mitch was veroorzaakt inmiddels weer te boven is. Nederland zal met Costa Rica voornamelijk samenwerken op milieugebied; Nederland heeft hiertoe in 1994 met Costa Rica immers een Duurzaam Ontwikkelings-verdrag (DOV) afgesloten.

In de loop van dit jaar hebben, in het kader van de follow-up van de Stockholm conferentie, nog Consultatieve Groepen plaats voor Nicaragua en Guatemala.

DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

Eveline Herfkens

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief OS over de Stockholm-conferentie wat betreft Mitch '
Lees ook