Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts buza informatievoorziening aan de tweede kamer over nieuwe commissievoorstellen

Gemaakt: 11-4-2000 tijd: 12:3


22112 Onrwerprichtlijnen Eurpese Commissie
Nr. 152 Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 4 april 2000

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij twee fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1 Naar een Europese onderzoeksruimte' Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economische en Sociaal comité en het Comité van de regio's


2. Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van prioriteitstoffen op het gebied van het waterbeleid

De Staatssecrataris van Buitenlandse Zaken,

D.A. Benschop

Fiche 1 (Europese onderzoeksruimte) Fiche 1 (Europese onderzoeksruimte) Fiche 1 (Europese onderzoeksruimte)

Titel:

`Naar een Europese onderzoeksruimte' Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economische en Sociaal comité en het Comité van de regio's

Datum stuk: 26/01/2000

nr. Raadsdocument: 5643/00

nr. Cie-document: COM(2000)6

Eerstverantwoordelijke Ministerie: EZ i.o.m. OCW en BZ

Behandelingstraject in Brussel:

De mededeling komt aan de orde in de Raadswerkgroep Onderzoek en stond op de agenda van een informele bijeenkomst voor EU Onderzoeksministers op 6/7 maart a.s. De conclusie van deze bijeenkomst in maart zal op 15 juni aan de Onderzoeksraad worden voorgelegd.

Tevens stond de mededeling geagendeerd voor de Speciale Europese Raad 23/24 maart in Lissabon.

Consequenties voor EG-begroting in EURO per jaar: geen

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

In deze mededeling geeft de Commissie de toekomstige beleidsplannen voor onderzoek vrij. De volgende aandachtspunten zullen volgens de Commissie inzet zijn van een nieuw R&D-beleid voor Europa:

creëren van één Europese onderzoeksruimte waarin de fragmentatie wordt verminderd en de samenwerking wordt verhoogd;

bevorderen van vergaande samenwerking, via het vormen van netwerken/centres of excellence;

coördinatie van het beleid ten aanzien van infrastructurele onderzoeksvoorzieningen;

meer dynamiek en private investeringen, d.m.v. efficiënter gebruikmaken van indirecte steunmaatregelen, een community patent system, verhogen van startpremies en risicokapitaalinvesteringen;

verbeteren ontwikkeling van elektronische netwerken voor onderzoek;

verhogen van de mobiliteit van onderzoekers, via praktische maatregelen (tegengaan van brain drain en meer aandacht voor de pensioenproblematiek);

introduceren en bevorderen van een Europese dimensie in wetenschappelijke carrières;

het aantrekkelijk maken van het beroep wetenschapper voor jonge onderzoekers en het bevorderen van het verhogen van de deelname van vrouwen in de wetenschap;

afstemmen van nationaal, intergouvernementeel en het Europees beleid door de Europese Commissie;

structuurfondsen voor Midden- en Oost-Europa.

In de mededeling worden door de Commissie nog geen concrete voorstellen gedaan; wel wordt voorgesteld om werkgroepen te initiëren die de verschillende aandachtspunten nader kunnen uitwerken.

Rechtsbasis van het voorstel: n.v.t., het betreft een mededeling.

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering:

N.v.t., het betreft een mededeling. Wel kan worden aangegeven dat de basis voor de bevoegdheid van de Commissie op dit terrein in de artikelen 163 t/m
173 EG is vastgelegd. Het opnieuw overdenken van een Europees onderzoeks- en technologiebeleid en van de organisatie van het Europese onderzoek (incl. technologische ontwikkeling) rechtvaardigt actie op Europees niveau.
Uitwerking van de mededeling in een later stadium zal na verschijnen van concrete voorstellen worden beoordeeld.

Nederlandse belangen:

Nederland is voorstander van het opnieuw overdenken van een Europees onderzoeks- en technologiebeleid en van de organisatie van het Europese onderzoek (incl. technologische ontwikkeling). Het plaatsen van het Europees onderzoeksbeleid in een breder kader (Europese Top Lissabon) verdient de volle steun.

Daarbij valt het te waarderen dat beleidslijnen worden uitgezet die als doel hebben het onderzoeksklimaat in Europa te verbeteren om Europa weer echt tot de wereldtop te laten behoren. Zoals bijvoorbeeld

de aandacht voor jonge onderzoekers;

structurele samenwerking en creatieve ruimte voor onderzoekers;

optimalisering van de infrastructuur en

het belang van vernieuwend fundamenteel onderzoek.

Hierbij dient wel te worden aangetekend dat NL vernieuwend fundamenteel onderzoek en vooral voldoende ruimte voor vernieuwend onderzoek, met het daarbij behorende tijdsperspectief, van belang vindt. Ook zal, meer dan nu het geval is, aandacht moeten worden geschonken aan de aansluiting van onderzoek op de vraag naar kennis vanuit het bedrijfsleven.

Het Europese onderzoeksbeleid dat de Commissie voorstaat is in lijn met het Nederlandse wetenschapsbeleid, zoals neergelegd in het door het Kabinet vastgestelde en in de Tweede Kamer geaccordeerde Wetenschapsbudget 2000.

Het voorstel mist hier en daar echter wel aansluiting op de NL uitgangspunten zoals verwoord in de Industriebrief van juni 1999. Hierin wordt onder meer nadruk gelegd op het stimuleren van private R&D-investeringen en bevordering van de samenwerking tussen de publieke en private R&D-sectoren. In de mededeling van de Commissie wordt aan dit aspect weinig aandacht geschonken, waardoor een kans wordt gemist.

Heroverweging van het plan op een aantal punten zou het plan waarschijnlijk veel sterker en operationeler maken, m.n. als het gaat om:

het schenken van meer aandacht voor de rol van het bedrijfsleven in de toekomstige Europese Onderzoeksruimte (goede aansluiting tussen publieke en private R

het belang van innovatief clusteren (samenwerking private/publieke sector in programma's en projecten) en het verder integreren van dit concept in de voorgestelde netwerk ("centres of excellence") gedachte, en

de rol en plaats van de Europese onderzoeksruimte in relatie tot onderzoek buiten de EU en in ontwikkelingssamenwerking.

Consequenties voor de nationale regelgeving en beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO / VNG): Vooralsnog geen

Rol EP in de besluitvormingsprocedure: Momenteel geen; Het betreft een mededeling, dus er is geen rol voor het EP voorzien in de besluitvorming. Wel zal het EP een eigen advies uitbrengen.

Fiche 2 (prioriteitsstoffen waterbeleid) Fiche 2 (prioriteitsstoffen waterbeleid) Fiche 2 (prioriteitsstoffen waterbeleid)

Titel:

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van prioriteitstoffen op het gebied van het waterbeleid

Datum stuk: 07.02.2000

nr. Raadsdocument: 6054/00 LIMITE ENV 37 CODEC 101

nr. Commissiedocument: COM(2000) 47 def, 2000/0035 (COD)

Eerstverantwoordelijke ministerie: V&W i.o.m. VROM, VWS, LNV

Behandelingstraject in Brussel:

Bespreking in Raadswerkgroep milieu en Milieuraad. Geagendeerd voor de Milieuraad van 22/23 juni.

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar): Geen

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Op grond van art. 16 van (het voorstel voor) de Kaderrichtlijn water moet door de Commissie een voorstel worden ingediend voor een lijst met prioriteitstoffen. Deze lijst, die gebaseerd moet worden op de risico's voor het aquatisch ecosysteem en de gezondheid van de mens via het aquatisch milieu, vervangt de bestaande lijst in richtlijn 76/464. Voor de prioriteitenstoffen moet een gecombineerde aanpak worden gevolgd. Dit houdt in dat geharmoniseerde Europese waterkwaliteitsdoelstellingen en emissiebeperkende maatregelen voor deze stoffen moeten worden uitgewerkt binnen de in art. 16 van de kaderrichtlijn Water genoemde termijn. In het onderhavige voorstel geeft de Commissie de werkwijze weer die is gevolgd om de prioriteitslijst samen te stellen.

De basis wordt gevormd door de volgende lijsten met stoffen:


6

lijst A gebaseerd op monitoringgegevens van stoffen in oppervlaktewater;

lijst B gebaseerd op modelschattingen voor concentraties stoffen in oppervlaktewater;

lijst C gebaseerd op monitoringgegevens van stoffen in sediment;

lijst D voor zware metalen.

De blootstellingsgegevens zijn gecombineerd met effectconcentraties (eco-toxiciteit, vermogen tot bio-accumuleren en humane toxiciteit). Op grond van deze combinatie is een eerste selectie gemaakt van stoffen die op grond van hun risico voor het watermilieu in aanmerking zouden komen voor plaatsing op de lijst van prioriteitstoffen. Na bespreking van deze eerste selectie met experts heeft de Commissie de eerste selectie herzien en is zij gekomen met de in het voorstel opgenomen lijst van 32 stoffen en stofgroepen.

De lijst met prioriteitstoffen zal een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van de toekomstige regulering voor de bescherming van de communautaire wateren.

Subsidiariteittoets, proportionaliteittoets, deregulering:

Positief: alleen die stoffen welke een EU-breed probleem vormen voor het aquatisch milieu worden in de lijst opgenomen. De lijst zal als annex worden toegevoegd bij de Kaderrichtlijn Water. Net als de toekomstige Kaderrichtlijn valt de beschikking onder artikel 175, lid 1, van het Verdrag.

Nederlandse belangen:

Nederland heeft belang bij een geharmoniseerde aanpak van vervuilende stoffen in watersystemen in de EU t.b.v. de uitvoering van de toekomstige Kaderrichtlijn water. Voor een deltaland («bezinkput») als Nederland zijn internationale afspraken over waterbeheer erg belangrijk.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG):

Implementatie van de beschikking zal worden meegenomen in de implementatie van de ontwerp-Kaderrichtlijn water.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

Co-decisie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief over informatievoorziening aan de Tweede Kamer '
Lees ook