expostbus51


MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MINBZK: Brief over millenniumoefening naar TK

Persbericht ministerie van BZK

10 september 1999

BRIEF OVER MILLENNIUMOEFENING NAAR TWEEDE KAMER

Minister Van Boxtel (GSI) en staatssecretaris De Vries (BZK) hebben vanmiddag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de millenniumoefening van 8 en 9 september. De letterlijke tekst van de brief volgt hieronder.
Naar verwachting debatteert de Tweede Kamer donderdag 16 september a.s. vanaf 10.15 uur met beide bewindslieden over deze brief.

Nadere inlichtingen bij Frank Wassenaar, telefoon (070) 3021461 of 06 53 70 13 46.


-----

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

10 september 1999

Met uw bovenvermelde brief verzocht u ons om nadere informatie over de millenniumoefening die in de nacht van 8 en 9 september 1999 is gehouden. Hieromtrent delen wij u het volgende mede.

De oefening is gehouden op initiatief van de mede-overheden. Deelnemers waren provincies, regio's en gemeenten, alsmede een groot aantal hulpverleningsdiensten. Hoewel de oefening geen landelijk karakter had, is het Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens de oefening opgetreden als klankbord. De mede-overheden hebben het testen van de verbindingen, met name het Nationaal Noodnet (NN) en procedures als hoofddoel van de oefening gedefinieerd. Voorts is de datum door hen zodanig gekozen dat zich eventueel voordoende problemen, die met de zogenaamde 9-9-99 problematiek te maken hebben, direct konden worden aangepakt.

De Commissie Alders heeft de Commissarissen van de Koningin verzocht binnen 2 weken de evaluaties van de oefening te ontvangen. Vervolgens vindt een technische evaluatie met KPN plaats over het gebruik en de beschikbaarheid van het NN. Daarover zijn inmiddels met het ministerie van Verkeer & Waterstaat (als bestuurlijk verantwoordelijke) afspraken gemaakt. Deze laatste evaluatie zal binnen 3 weken van nu, of zoveel eerder als mogelijk, voltooid zijn. Wij zullen u deze evaluatie doen toekomen.

Uit de eerste schriftelijke reacties van Kabinetschefs van de CdK's aan het NCC blijkt dat het Nationaal Noodnet (NN) in het algemeen naar behoren gefunctioneerd heeft. Een uitzondering geldt voor het provinciehuis Noord-Brabant dat enige tijd onbereikbaar zou zijn geweest. Voorts wordt (onder andere in Zeeland, Utrecht en Amsterdam) melding gemaakt van overbelasting, waardoor vertragingen opgetreden zijn. Uiteraard willen wij exact weten waar de diverse problemen aan te wijten zijn.

Wij vinden het op dit moment te vroeg om nu al eerste conclusies te trekken over het functioneren van het NN. De meeste geconstateerde gebreken zijn terug te voeren op menselijke fouten of procedurefouten. Er zijn geen millenniumstoornissen opgetreden.

KPN Telecom, de beheerder en exploitant van het NN, heeft inmiddels via een persbericht laten weten dat het onderling telefoonverkeer op het NN geen problemen heeft ondervonden. Door het karakter van de oefening is het NN zeer zwaar belast. Schattingen van KPN gaan uit van circa 100.000 belmomenten. Dit heeft geen consequenties gehad voor de werking van het NN als zodanig. Congestie is daarentegen wel opgetreden bij het verkeer van het NN naar het openbare net (met name GSM).

Deze functie maakt geen deel uit van de standaard-faciliteiten. Alleen indien zich een buitengewone omstandigheid voordoet, zal een dergelijke koppeling op last van de minister van V&W, cq. BZK worden opengesteld. Op verzoek van de minister van BZK is die koppeling ook ten behoeve van deze oefening gerealiseerd. Op basis van bovengenoemde evaluatie zullen beide ministers bepalen of dit tijdens de millenniumwisseling eveneens zal gebeuren.

Wij hechten zeer aan een zorgvuldige evaluatie, opdat eventueel noodzakelijke verbeteringen adequaat kunnen worden doorgevoerd. De schaal en intensiteit van de oefening heeft zijn nut bewezen.

DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID

mr. R.H.L.M. van Boxtel

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

drs. G.M. de Vries


-----

10 sep 99 17:00

Deel: ' Brief over millenniumoefening naar Tweede Kamer '
Lees ook