expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: TOBIN TAX EN CANADESE POSITIE

PERSBERICHTNR. 99/123 Den Haag 7 juni 1999

BRIEF OVER TOBIN TAX EN CANADESE POSITIE NAAR KAMER

Minister Zalm van Financiën heeft vandaag een brief aan de Kamer gestuurd met informatie over de positie van Canada ten aanzien van de Tobin Tax. Hij had dit eerder aan de Kamer toegezegd. Hieronder volgt de letterlijke tekst van de brief.

In het Algemeen Overleg over IC-DC van 22 april jl. zegde ik u toe u te informeren over de stand van zaken bij de uitvoering van de motie van het Canadese parlement om in internationaal verband te streven naar de Tobin tax. Het betreft een motie die op 23 maart 1999 werd aangenomen in het Canadese Lagerhuis, luidende: That, in the opinion of this House, the government should enact a tax on financial transactions in concert with the world community.

Tijdens de afgelopen vergadering van het Interim Comittee van het IMF, op 27 april 1999 in Washington, heeft de Canadese Minister van Financiën, Paul Martin, noch in zijn schriftelijke bijdrage, noch in zijn mondelinge bijdrage het idee van de Tobin tax te berde gebracht. Canada heeft erop gewezen dat internationaal kapitaalverkeer een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van opkomende markten heeft geleverd; dat degelijk macro-economisch beleid een belangrijke voorwaarde is voor financiële stabiliteit; dat er behoefte is aan een internationale toezichtsstructuur op financiële markten, vergelijkbaar met toezicht op financiële markten zoals dat nu op nationaal niveau plaatsheeft, en dat daarom het nieuw opgerichte Financial Stability Forum een nuttige rol kan spelen; en dat adequate en tijdige publieke en particuliere informatieverschaffing een belangrijke rol kan spelen bij het bevorderen van internationale financiële stabiliteit. Desgevraagd stelde mijn Canadese collega dat zijn regering een Tobin-tax niet interessant vindt uit hoofde van beïnvloeding van kapitaal bewegingen doch wel als mogelijke financieringsbron voor mondiale instellingen.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
tel.nr.: 070 - 342 8236

07 jun 99 15:01

Deel: ' Brief over Tobin Tax en Canadese positie naar Kamer '
Lees ook