Tweede Kamer der Staten Generaal


26800XI.056 brief min vrom inzake mobiliteit met beleid
Gemaakt: 9-3-2000 tijd: 10:37


2


26800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2000
nr. 56 Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 februari 2000

Hierbij bericht ik u, mede namens Minister Netelenbos, over de reactie op het advies Mobiliteit met beleid van de VROM-raad, conform artikel
24 van de kaderwet Adviescolleges. U ontving het advies in januari.
De strekking van het advies komt in hoge mate overeen met de hoofdlijn van de Perspectievennota Verkeer en Vervoer en de Startnota Ruimtelijke Ordening 1999. In het eerste deel van het advies wordt het huidige volumebeleid op zorgvuldige wijze geanalyseerd. De raad komt in het tweede deel tot genuanceerde aanbevelingen richting de Vijfde Nota, het Vierde Nationaal MilieubeleidsPlan en het Nationaal Verkeers- en VervoerPlan. De kabinetsreactie op het advies Mobiliteit met beleid zal in deze nota's worden verwerkt. Ter voorbereiding daarop hebben collega Netelenbos en ik aan de VROM-raad verzocht om, in samenwerking met de Raad voor verkeer en waterstaat, een bijeenkomst te organiseren over het bovengenoemde onderwerp om de onderlinge afstemming te bevorderen.

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Pronk (Vrom) over advies Mobiliteit met beleid '
Lees ook